Becikowe. Jak uzyskać pomoc finansową po narodzinach dziecka?

Becikowe. Jak uzyskać pomoc finansową po narodzinach dziecka?

Dodano: 
Małe dziecko
Małe dziecko Źródło:Unsplash
Narodziny dziecka to wyjątkowy moment w życiu rodziców, ale także okres, który wiąże się z wieloma wydatkami. W artykule omówimy, kto może ubiegać się o tzw. becikowe i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać.

W Polsce istnieje pomoc finansowa od państwa, znana jako „becikowe”, która ma na celu wsparcie dorosłych na początkowym etapie ich rodzicielstwa.

Becikowe jest dostępne dla różnych grup osób. Oto kto może złożyć wniosek:

  • rodzice nowo narodzonego dziecka;
  • opiekunowie prawni dziecka;
  • opiekunowie faktyczni dziecka, czyli osoby, które przejęły opiekę nad dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o jego adopcję.

Jakie warunki trzeba spełnić dodatkowo?

Becikowe jest przyznawane obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełniają określone warunki, np. posiadają obywatelstwo któregoś z państw Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji lub dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie RP.

Istnieją określone kryteria dochodowe, które muszą zostać spełnione, aby wspomniane świadczenie mogło być przyznane. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć w miesiącu 1 922 zł netto. Są także inne kryteria. Pomoc finansowa zostanie wypłacona, jeśli matka dziecka była pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o becikowe, trzeba wypełnić wniosek dostępny na rządowej stronie internetowej i przygotować potrzebne dokumenty:

  • Dokument poświadczający tożsamość, np. dowód osobisty. Jeśli jesteś cudzoziemcem — przygotuj odpowiednią kartę pobytu;
  • Zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską od co najmniej 10. tygodnia ciąży;
  • Samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego (opcjonalnie),
  • Oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz, jakie dokumenty musisz przygotować.

Po tym, jak przygotujesz pakiet dokumentów, trzeba złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wniosek rozpatrzy organ właściwy dla twojego miejsca zamieszkania.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2023 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2024 roku. Jeśli jesteś opiekunem prawnym, faktycznym lub rodzicem adopcyjnym dziecka poniżej 18. roku życia, wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym objąłeś opiekę nad dzieckiem lub przysposobiłeś je.

Jaką pomoc finansową otrzymasz?

Becikowe wynosi 1000 zł. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł netto na osobę (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), możesz także otrzymać dodatkowy zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Urzędy gmin i miast często przyznają również jednorazową pomoc finansową.

Kiedy i jak otrzymasz becikowe?

Czas oczekiwania na becikowe zależy od tego, kiedy złożysz wniosek. Jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10. dnia miesiąca, otrzymasz je do końca tego samego miesiąca. Jeśli złożysz dokumenty po 10. dniu miesiąca, otrzymasz becikowe do końca następnego miesiąca.

Sposób wypłaty świadczenia (przelew, przekaz pocztowy lub w kasie urzędu) zależy od decyzji urzędu, który przyznaje becikowe. Upewnij się, jakie możliwości są dostępne w Twoim przypadku.

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty becikowego?

Jeśli instytucja odmówi wypłaty becikowego, masz prawo odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Składając odwołanie, skonsultuj się z instytucją, która wydała decyzję odmowną, aby dowiedzieć się o szczegółach sprawy.

Czytaj też:
Targi pracy dla Ukraińców w Gdańsku. Kiedy się odbędą?
Czytaj też:
Chcesz przekształcić hobby w biznes? Program dla Ukrainek pasjonujących się rękodziełem

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Pacjent.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom