500 plus dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jak złożyć wniosek?

500 plus dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jak złożyć wniosek?

Dodano: 
Wypełnienie dokumentów. Zdjęcie ilustracyjne
Wypełnienie dokumentów. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Polska oferuje obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski po 23 lutego 2022 roku, wsparcie w postaci świadczenia 500+ na każde dziecko. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

500+ to program socjalny realizowany w Polsce, który polega na przyznawaniu rodzinom świadczenia pieniężnego w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Program ten ma na celu wsparcie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci i poprawienie ich sytuacji materialnej.

Wniosek o wypłatę świadczenia 500+. Kto może złożyć?

Program ten jest dostępny także dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce. Wnioskować o finansowe wsparcie mogą:

 • obywatele Ukrainy albo żony/mężowie Ukraińców/Ukrainek;
 • osoby, których pobyt w Polsce jest legalny;
 • opiekunowie tymczasowi dziecka, które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi;
 • rodzice lub opiekunowie dziecka, które zostało urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny;
 • osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku.

Kto może ubiegać się o świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ przysługuje, jeśli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy i przybyłeś wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi;
 • małżonkiem obywatela Ukrainy i przybyłeś do Polski po 23 lutego 2022 roku z dzieckiem w związku z działaniami wojennymi;
 • obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która przybyła z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku, a dziecko urodziło się w Polsce;
 • obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 roku, a dziecko, na które ma być wypłacane świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku;
 • obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi.

Wysokość i okres przyznania świadczenia:

Świadczenie 500+ wynosi, jak sama nazwa wskazuje, 500 złotych miesięcznie na dziecko. Istnieją jednak dwie sytuacje, w których kwota ta może być niższa:

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca;
 • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

W takich przypadkach kwota świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni życia dziecka lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 lat.

500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca obowiązującego okresu świadczeniowego. Pomoc jest wypłacana tylko wtedy, gdy zarówno Ty, jak i dziecko przebywacie w Polsce.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie 500+?

 • Zarówno osoba składająca wniosek, jak i dziecko, którego on dotyczy, musi mieć polski numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek o nadanie wspomnianego numeru należy złożyć osobiście w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce. Dziecko również musi być obecne podczas składania wniosku. Od 16 marca 2022 roku nadawane są numery PESEL, które potwierdzają, że konkretne osoby przybyły z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi.
 • Należy posiadać rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie 500+ wypłacane jest tylko na rachunki bankowe w Polsce. Jeśli nie masz takiego rachunku, musisz go założyć w banku.
 • Możesz złożyć wniosek o wypłatę świadczenia przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bank.

W zależności od Twojej sytuacji prawnej możesz zostać zobowiązany do dołączenia dodatkowych dokumentów, takich jak orzeczenia sądowe, potwierdzające sprawowanie opieki tymczasowej lub pieczy zastępczej nad dzieckiem, a także dokumenty potwierdzające legalność pobytu.

Gdy świadczenie zostanie przyznane, otrzymasz powiadomienie poprzez PUE ZUS oraz na podany we wniosku adres e-mail. Finansowe wsparcie będzie przekazywane na wskazany numer rachunku bankowego w Polsce.

Czytaj też:
Darmowy kurs biznesu dla uchodźców z Ukrainy. Jak wziąć udział?
Czytaj też:
Refundacja kosztów i bezpłatne kursy. Co zakłada program dla uchodźców z Kartą Polaka?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom