Jak zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce? – poradnik krok po kroku

Jak zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce? – poradnik krok po kroku

Dodano: 
Poszukiwanie pracy w internecie
Poszukiwanie pracy w internecie Źródło: Unsplash / Cherrydeck
Ukraińcy, którzy legalnie przebywają w Polsce i zarejestrowali się jako bezrobotni, mogą liczyć na: pracę, stypendia, bezpłatne kursy, ubezpieczenia i zasiłki. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić i gdzie się zarejestrować.

Aby korzystać z ofert Urzędu Pracy w Polsce, otrzymywać zasiłek, a także porady od specjalistów, trzeba uzyskać status bezrobotnego. Dotacje, które Ukraińcy otrzymają po uzyskaniu statusu bezrobotnego pokrywają koszty szkolenia do przyszłego zawodu i dają możliwość bezpłatnej nauki na kursach zawodowych.

Dodatkowo można dostać ubezpieczenie w NFZ, które będzie opłacane przez państwo i obejmie dziecko, które jeszcze uczy się w szkole lub na uczelni i ma mniej niż 26 lat. A rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą ubiegać się o dopłaty do opieki nad dziećmi do lat 7.

Jak uzyskać status bezrobotnego?

Osoba, która chce uzyskać status bezrobotnego, musi zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Można to zrobić w Wojewódzkim lub Powiatowym Urzędzie Pracy.

Istnieją dwa sposoby na uzyskanie statusu bezrobotnego:

Osobiście: trzeba przyjść do Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu w miejscu zamieszkania i wypełnić „Formularz danych niezbędnych do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy”. Do rejestracji należy posiadać numer konta bankowego oraz oryginały tych dokumentów:

  • paszport;
  • numer PESEL;
  • akty urodzenia lub paszporty dzieci;
  • numery PESEL dzieci

Elektronicznie: na stronie praca.gov.pl. W tym przypadku do wniosku elektronicznego należy dołączyć skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji. Wniosek i załączniki należy przesłać z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Po wypełnieniu formularza osoba podpisuje również oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, badanie rynku pracy oraz odpowiedzialność karną.

Kiedy przyznawany jest status bezrobotnego?

Status bezrobotnego osoba otrzymuje tego samego dnia, w którym rejestruje się w urzędzie pracy i wypełnia wniosek. Jeśli osoba nie przestrzega obowiązków lub oficjalnie zdobędzie pracę – status bezrobotnego zostanie anulowany.

Jakie są obowiązki związane ze statusem bezrobotnego?

Osoba, która ma status bezrobotnego, musi:

  • przyjść do centrum zatrudnienia o określonej godzinie;
  • terminowo składać oświadczenia i innych dokumenty o dochodach w terminie 7 dni od daty uzyskania dochodu
  • poinformować o wyjeździe za granicę lub innych okolicznościach uniemożliwiających pracę;
  • zgłosić w ciągu 7 dni od wyznaczonej daty przyczynę nieobecności w urzędzie, na rozmowie lub w pracy;
  • przedstawić świadectwo zwolnienia lekarskiego z powodu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny;
  • powiadomić ośrodek zatrudnienia o rozpoczęciu szkolenia na koszt gminy lub funduszy państwowych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Więcej informacji na temat giełdy pracy i wolnych miejsc pracy można znaleźć w Urzędach Pracy w swoim mieście.

Czytaj też:
Polska emerytura dla Ukraińców. Jak ją uzyskać?
Czytaj też:
Tajwan przeznaczy milion dolarów na pomoc ukraińskim uchodźcom w Warszawie
Czytaj też:
Jak pójść na płatny staż z Urzędu Pracy? Wyjaśniamy, kto może skorzystać

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKrakow
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom