Jak pójść na płatny staż z Urzędu Pracy? Wyjaśniamy, kto może skorzystać

Jak pójść na płatny staż z Urzędu Pracy? Wyjaśniamy, kto może skorzystać

Dodano: 
Praca w biurze
Praca w biurze Źródło:Unsplash / Magnet.me
Każdy Ukrainiec, który zarejestrował się w lokalnym urzędzie pracy w Polsce, ma możliwość odbycia płatnego stażu, a po jego zakończeniu – otrzymania zatrudnienia. Wyjaśniamy, jakie są wymagania i obowiązki oraz na jakie wynagrodzenie można liczyć.

Staż z Urzędu Pracy to zatrudnienie dla zarejestrowanych bezrobotnych na określony czas, które pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności. Wlicza się również do stażu pracy i emerytury. Staże pozwalają również zarobić pieniądze. Wysokość wypłaty nie przekracza wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Umowa zawierana jest między Urzędem Pracy a pracodawcą.

Gdzie szukać ofert stażowych?

Na stronach Urzędu Pracy, oprócz ofert pracy, można znaleźć oznaczenie w języku polskim „Staż z Urzędu Pracy” lub w skrócie „Staż z UP”. Są to oferty staży dla bezrobotnych.

Kto może wziąć udział w stażu z Urzędu Pracy?

Z płatnych staży mogą korzystać osoby, które:

 • są poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia;
 • od dłuższego czasu pozostają bez pracy;
 • nie były w stanie znaleźć pracy po urodzeniu dziecka;
 • mają niepełnosprawność;
 • otrzymują pomoc społeczną w Polsce;
 • nie uzyskały pełnego wykształcenia średniego;
 • nie posiadają kwalifikacji zawodowych.

Jak zarejestrować się na staż?

Aby zarejestrować się na staż, należy:

 1. Zarejestrować się w Urzędzie Pracy zgodnie z instrukcją „Wprost Ukraina”
 2. Załączyć CV podczas rejestracji
 3. Wybrać pracodawcę i pracę

Pracodawcy można szukać na oficjalnej stronie z ofertami pracy z Urzędu Pracy lub samodzielnie.

Jak długo trwa staż?

Staże z Urzędu Pracy trwają minimum 3 i maksimum 6 miesięcy. Jednak za zgodą pracodawcy bezrobotny może odbyć kilka staży z rzędu i wtedy okres zatrudnienia będzie dłuższy.

Maksymalny czas trwania stażu jednej osoby nie może przekroczyć 24 miesięcy. Łączny czas trwania stażu u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 12 miesięcy. Po odbyciu stażu osoba może być zatrudniona u tego samego pracodawcy pod warunkiem podpisania umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Jakie jest wynagrodzenie za staż?

Wszyscy stażyści z Urzędu Pracy otrzymują wynagrodzenie zwane „stypendium”. Od października 2022 roku wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi 1564,91 zł. Jest ono wypłacane co miesiąc na konto bankowe przez Urząd Pracy, a nie pracodawcę.

Sposób zakończenia stażu

Jeżeli bezrobotny kończy staż przed czasem, musi być ku temu ważna przyczyna, np.

 • otwiera działalność gospodarczą;
 • podejmuje naukę w trybie stacjonarnym;
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia u innego pracodawcy.

W przeciwnym razie, jeśli stażysta odmawia pracy bez uzasadnionej przyczyny, wówczas:

 • traci status bezrobotnego na 120 dni po raz pierwszy (180 dni – po raz drugi, 270 dni – po raz trzeci)
 • automatycznie straci ubezpieczenie zdrowotne.

Co dostaje się po zakończeniu stażu?

Po zakończeniu stażu osoba otrzymuje dokumenty, które w przyszłości może wykorzystać w swoim CV:

 • zaświadczenie o ukończeniu „stażu”
 • kopię programu stażu, w którym zawarte są informacje o nabytych umiejętnościach.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKrakow
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom