Ulga na start dla przedsiębiorców. Jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga na start dla przedsiębiorców. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dodano: 
Kobiety pracująca przy laptopie
Kobiety pracująca przy laptopie Źródło:Pexels
Ulga na start to istotne wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Omawiamy warunki, jakie należy spełnić, aby z niej skorzystać oraz konsekwencje finansowe z nią związane.

Ulga na Start to wsparcie dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub podejmują ją po co najmniej pięciu latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Dzięki niej można przez pewien czas prowadzić firmę bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Oto, kto może z niej skorzystać:

 • Osoby fizyczne, prowadzące działalność jednoosobową lub będące wspólnikami spółek cywilnych;
 • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od zakończenia poprzedniej działalności;
 • Osoby, które nie wykonywały wcześniej działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego pracowały na etacie i wykonywały czynności związane z obecną działalnością.

Dodatkowo, rolnicy lub domownicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą również skorzystać z Ulgi na Start, pod pewnymi warunkami. Jeśli spełniasz kryteria, możesz uniknąć opłacania składek ZUS, o ile:

 • Podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata nieprzerwanie;
 • Nadal prowadzisz gospodarstwo rolne lub w nim pracujesz;
 • Dysponujesz gospodarstwem, którego obszar użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy;
 • Złożyłeś w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia;
 • Nie jesteś pracownikiem ani nie otrzymujesz świadczeń emerytalnych lub rentowych.

Jak długo można korzystać z ulgi na start?

Okres korzystania z Ulgi na Start trwa przez pierwsze sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli działalność rozpoczniesz w trakcie miesiąca, to ten miesiąc nie jest wliczany do okresu 6 miesięcy. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc jest wliczany w całości.

Po okresie korzystania z Ulgi na Start możesz wybrać opcję opłacania obniżonych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące. To ważne, aby odpowiednio zarządzać swoimi finansami po okresie ulgi.

Ulga na start a składki ZUS

Korzystając z Ulgi na Start, opłacasz wyłącznie składkę zdrowotną. Wysokość tej składki zależy od twojego dochodu i formy opodatkowania. Istnieją trzy rodzaje opodatkowania:

 • Skala podatkowa: Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki. Jeśli dochód w danym miesiącu jest niższy niż minimalne wynagrodzenie, składka wynosi 9 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku;
 • Podatek liniowy: Składka zdrowotna wynosi 4,9 proc. podstawy wymiaru składki;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Składka zdrowotna jest zryczałtowana, a jej wysokość zależy od przychodów w 2023 roku.

Konsekwencje korzystania z ulgi

Korzystanie z Ulgi na Start niesie ze sobą pewne konsekwencje. W okresie, gdy jesteś objęty tą ulgą, nie otrzymujesz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, czy świadczenia rehabilitacyjnego. Nie masz również prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Okres objęty Ulgą na Start nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do przyszłych świadczeń emerytalnych, co oznacza, że nie zwiększa on wysokości emerytury w przyszłości.

Czytaj też:
500 plus dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jak złożyć wniosek?
Czytaj też:
Jak zameldować się w Polsce? To musisz wiedzieć o pobycie stałym i czasowym

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: biznes.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom