Jak zameldować się w Polsce? To musisz wiedzieć o pobycie stałym i czasowym

Jak zameldować się w Polsce? To musisz wiedzieć o pobycie stałym i czasowym

Dodano: 
Kobieta w artystycznym pokoju
Kobieta w artystycznym pokoju Źródło:Unsplash
Pobyt stały lub czasowy w Polsce dla cudzoziemców wymaga odpowiedniego zameldowania. Podpowiadamy, kto musi się zameldować i jakie dokumenty są w tym celu potrzebne.

Jeśli planujesz dłuższy pobyt w Polsce, warto poznać procedury związane z zameldowaniem, niezależnie od tego, czy jesteś cudzoziemcem, który mieszka tu stałe, czy przyjechałeś na krótki czas. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Kto musi się zameldować w Polsce?

Zameldowanie jest obowiązkowe dla osób, które planują pobyt stały lub czasowy w Polsce, trwający dłużej niż trzy miesiące. Jeśli twój pobyt nie przekracza 30 dni, np. podczas wakacji, nie musisz się meldować.

Istnieją również wyjątki, w których osoba inna niż cudzoziemiec może złożyć dokumenty za ciebie. Może to być rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dzieci poniżej 18 roku życia lub osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek o zameldowanie, potrzebujesz:

  • Formularza zgłoszenia pobytu czasowego, który można pobrać online lub w urzędzie gminy;
  • Ważnego dokumentu podróży;
  • Wizy, jeśli jesteś obywatelem kraju, którego obywatele wymagają wizy do Polski.

Jeśli jesteś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego lub oczekujesz na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, musisz dostarczyć także odpowiedni dokument potwierdzający twój status.

Osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania, w którym zamierzają się zameldować, powinny dostarczyć dokumenty potwierdzające ten fakt. W przeciwnym przypadku konieczne jest złożenie oświadczenia lub innych dokumentów, które udowodnią, że przebywasz w danym lokalu.

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o zameldowanie musi zostać złożony najpóźniej w ciągu czterech dni od daty zamieszkania w Polsce, w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Dokumenty składa się w urzędzie gminy na terenie, na którym znajduje się nieruchomość, gdzie planujesz zamieszkać. Jednocześnie możesz wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Ile to kosztuje?

Procedura zameldowania jest bezpłatna, ale zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 złotych. Szczegóły dotyczące płatności znajdziesz na stronie internetowej urzędu gminy, w którym zamierzasz się zarejestrować.

Problemy z zameldowaniem – co robić?

Jeśli nie masz tytułu prawnego do lokalu lub właściciel nie chce potwierdzić, że tam mieszkasz, nadal możesz złożyć formularz meldunkowy. W tym przypadku konieczne jest dołączenie oświadczenia, w którym wyjaśnisz, dlaczego nie posiadasz wymaganych dokumentów. Urząd gminy przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy faktycznie przebywasz w danym lokalu i wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu, jeśli tak jest.

Podsumowując, proces zameldowania w Polsce dla cudzoziemców może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i dokumentacją można go przejść bez trudu. Pamiętaj o obowiązku zameldowania w terminie, ponieważ jest to istotne dla legalnego pobytu w kraju.

Czytaj też:
Jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL? To trzeba wiedzieć
Czytaj też:
500 plus dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jak złożyć wniosek?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom