Praca tymczasowa w Polsce. To powinni wiedzieć pracodawcy i pracownicy tymczasowi

Praca tymczasowa w Polsce. To powinni wiedzieć pracodawcy i pracownicy tymczasowi

Dodano: 
Mężczyzna pakujący pudełko
Mężczyzna pakujący pudełko Źródło:Unsplash
Praca tymczasowa odgrywa istotną rolę na polskim rynku pracy. Warto zrozumieć regulacje z nią związane, aby uniknąć problemów prawnych i zapewnić uczciwe warunki pracownikom tymczasowym.

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu określonych zadań lub stanowisk pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres czasu, który jest z góry ustalony przepisami. Praca tego rodzaju może mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Jest również stosowana w sytuacjach, gdy terminowe wykonanie pracy przez stałych pracowników nie jest możliwe lub gdy pracownik stały jest nieobecny, a zadania muszą zostać wykonane. Dzięki temu umożliwia pracownikom elastyczność, a pracodawcom dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji.

Kiedy nie można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie:

 • pracy szczególnie niebezpiecznej;
 • pracy na stanowisku, na którym na stałe jest zatrudniony inny pracownik, ale uczestniczy w strajku;
 • pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Dodatkowo, pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tego samego rodzaju, którą wykonywał pracownik, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej.

Jak wybrać odpowiednią agencję pracy tymczasowej?

Przed podpisaniem umowy z agencją pracy tymczasowej, ważne jest, aby sprawdzić jej wiarygodność. Oto kilka kroków, które można podjąć:

 • Upewnij się, że agencja posiada certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa;
 • Zorientuj się, czy agencja działa na rynku przez dłuższy czas i posiada stałą siedzibę;
 • Sprawdź jakość świadczonych usług i czy agencja posiada ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej).

Obowiązki pracodawcy wobec agencji pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik ma określone obowiązki wobec agencji pracy tymczasowej, takie jak uzgodnienie:

 • Rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy;
 • Wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do pracy tymczasowej;
 • Przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej;
 • Wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • Miejsca wykonywania pracy tymczasowej.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego

Pracodawca użytkownik musi zapewnić pracownikowi tymczasowemu:

 • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • Ewidencję czasu pracy na zasadach obowiązujących w przypadku pracowników stałych;
 • Przestrzeganie umowy co do rodzaju i miejsca wykonywania pracy;
 • Równe traktowanie w zakresie warunków pracy i innych aspektów zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa.

Jak długo pracownik może wykonywać pracę tymczasową?

Agencja może skierować pracownika tymczasowego do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez określony okres czasu. Limity te wynoszą:

 • 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Po tym okresie ten sam pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do tej samej firmy po upływie kolejnych 18 miesięcy (czyli po 1,5 roku);
 • 36 miesięcy, jeśli pracownik tymczasowy jest skierowany do zadań nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika.

Czytaj też:
Becikowe. Jak uzyskać pomoc finansową po narodzinach dziecka?
Czytaj też:
Jak otworzyć konto bankowe w Polsce? Instrukcja

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom