Stypendia dla obywateli Ukrainy na studia w Polsce. Jak je zdobyć?

Stypendia dla obywateli Ukrainy na studia w Polsce. Jak je zdobyć?

Dodano: 
Zajęcia na uczelni. Zdjęcie ilustracyjne
Zajęcia na uczelni. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej, znane jako GFPS-Polska, ogłasza nabór do programu stypendialnego, który otwiera obywatelom Ukrainy drzwi do kształcenia w Polsce.

GFPS-Polska ogłasza rozpoczęcie swojego programu stypendialnego, mającego na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy pragną studiować w Polsce. Ta inicjatywa daje wyjątkową możliwość studentom i doktorantom rozwijania swojej wiedzy, zdobywania doświadczenia i uczestnictwa w wymianie kulturalnej w jednym z najbardziej prestiżowych krajów w Europie.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w tym programie?

Główne korzyści programu stypendialnego GFPS-Polska to:

 • Możliwość studiowania w Polsce: Stypendyści mają szansę wybrać jeden z polskich uniwersytetów, na których chcieliby spędzić semestr. To pozwala wybierać kierunki naukowe i kursy, które najlepiej odpowiadają zainteresowaniom studenta.
 • Stypendium: Uczestnicy programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 2250 złotych, co pomaga pokryć koszty życia i nauki w Polsce.
 • Seminaria naukowe i kulturalne: Stypendyści mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dwóch seminariach naukowych i kulturalnych, które odbywają się na początku i końcu semestru. Daje to możliwość pogłębienia wiedzy i zapoznania się z nowymi aspektami kulturowymi.
 • Wsparcie od aktywnej, lokalnej grupy GFPS: Stypendyści otrzymują stałe wsparcie i pomoc od aktywnej grupy GFPS-Polska, która pomoże im się zaadaptować i zintegrować w polskim środowisku uniwersyteckim i kulturalnym.

Kto może wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:

 • Posiadać obywatelstwo Ukrainy.
 • Być studentami (do 26 lat) lub doktorantami (do 30 lat) jednego z ukraińskich lub polskich uniwersytetów w chwili składania podania i podczas nauki w Polsce.
 • Posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie umożliwiającym naukę w Polsce. Organizatorzy programu podkreślają, że stypendium jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów, którzy aktywnie uczestniczą w inicjatywach społecznych i organizacjach pozarządowych oraz osiągają wysokie wyniki akademickie, takie jak dobre oceny, udział w konferencjach naukowych i publikacje naukowe.

Jak przebiega proces wyboru kandydatów?

Selekcja kandydatów składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i treściowej wniosków oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przeprowadzanych przez Skype. Rozmowy kwalifikacyjne są planowane na około połowę listopada i będą prowadzone w języku polskim. Aby złożyć wniosek, kandydaci powinni przesłać na adres e-mail [email protected] następujące dokumenty do 10 października 2023 roku:

 • Wniosek o udział w programie.
 • Krótka biografia.
 • List motywacyjny (jedna strona) w języku polskim i ukraińskim, uzasadniający cel udziału w programie stypendialnym.
 • Krótka koncepcja projektu (jedna strona) w języku polskim i ukraińskim, wyjaśniająca cel i plan projektu, który ma być realizowany podczas nauki w Polsce.
 • Potwierdzenie od uniwersytetu dotyczące średniej oceny.
 • Oficjalny dokument lub jego kopia potwierdzająca poziom znajomości języka polskiego umożliwiający swobodną komunikację.

Kandydaci z Ukrainy powinni także wskazać w swoim wniosku trzy polskie miasta, w których chcieliby studiować. Organizatorzy programu zobowiązują się uwzględnić te preferencje. Studenci, którzy już studiują na polskich uniwersytetach, powinni również podać swoją uczelnię.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i zarejestrować się w konkursie, odwiedź oficjalną stronę GFPS-Polska.

Czytaj też:
Droga Ukrainki do „puszystego” biznesu w Polsce. Tak Diana założyła firmę Lapki
Czytaj też:
Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Co się zmieni?

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom