Jak zrezygnować z pracy w Polsce? Praktyczne porady dla Ukraińców

Jak zrezygnować z pracy w Polsce? Praktyczne porady dla Ukraińców

Dodano: 
Pracodawca i pracownik rozwiązują umowę o pracę
Pracodawca i pracownik rozwiązują umowę o pracę Źródło:Shutterstock / Elle Aon
Zawierając umowę z pracodawcą w Polsce, należy bezwzględnie zapoznać się z warunkami zwolnienia. Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę za granicą, powinien wiedzieć, jak zrezygnować z pracy i znać wszystkie wątki związane z zakończeniem zatrudnienia.

Rozpoczynając pracę w Polsce, należy przede wszystkim dowiedzieć się, jaki rodzaj umowy oferuje nam pracodawca. W Rzeczypospolitej Polskiej istnieją trzy główne rodzaje umów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą:

  • Umowa o pracę – standardowa umowa o pracę, która jest podpisywana przy zatrudnianiu nowego pracownika.
  • Umowa zlecenia – to umowa cywilnoprawna zawierana na krótki okres.
  • Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna zawierana na wykonanie określonych rodzajów prac.

Jak wypowiedzieć umowę cywilnoprawną?

W Polsce istnieją tylko dwa rodzaje umów cywilnoprawnych, które pozwalają na nawiązanie stosunku pracy – umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Jeśli pracujesz na podstawie jednej z tych umów, możesz je rozwiązać za porozumieniem stron. W takim przypadku dokument o rozwiązaniu stosunku pracy w Polsce określa wysokość odszkodowania i inne szczegóły. Roszczenia nie będą rozpatrywane, jeśli dokument o zwolnieniu zostanie podpisany przez obie strony.

Jeśli o zwolnieniu pracownika zdecydował pracodawca lub jego kontrahent, wówczas strony muszą przedstawić sobie wzajemnie roszczenia, które mogą być podstawą do zwolnienia, a pracownik może się z nimi nie zgodzić. Ostateczną decyzję w takich sytuacjach podejmuje wyłącznie sąd.

Kiedy należy powiadomić pracodawcę o zamiarze rezygnacji z pracy? Sama ustawa nie określa żadnych konkretnych terminów powiadamiania każdej ze stron o rozwiązaniu takiej umowy, ale większość pracodawców określa je w samej umowie, więc warto ją dokładnie przeczytać.

Jak mogę zrezygnować, gdy została podpisana umowę o pracę?

Oficjalna umowa o pracę zapewnia maksymalną ochronę pracowników przez państwo, ponieważ reguluje ją Kodeks Pracy danego kraju. Taka umowa jest zawierana na czas ściśle określony lub na czas nieokreślony. Może być również zawarta na okres próbny.

Umowa o pracę zawsze ma określony czas na powiadomienie pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy. W zależności od twojego stażu pracy, terminy te mogą być różne. Jeśli masz staż pracy krótszy niż 6 miesięcy, musisz powiadomić drugą stronę na 2 tygodnie przed datą zwolnienia. Jeśli pracowałeś w firmie od 6 miesięcy do trzech lat, musisz powiadomić o tym fakcie jedną stronę na miesiąc przed datą zwolnienia, a w przypadku więcej niż trzech lat – na trzy miesiące przed datą zwolnienia.

Jeśli jesteś na okresie próbnym do 2 tygodni, to musisz złożyć rezygnację z 3 dniowym wyprzedzeniem, powyżej 2 tygodni – 7 dni, 3 miesiące – 2 tygodnie. W zależności od tego, jak strony się umówią, warunki mogą zostać zmienione lub odwołane.

Jeśli pracownica zatrudniona na umowę o pracę zajdzie w ciążę lub będzie na urlopie wychowawczym, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić.

Zwolnienie bez informowania pracownika może nastąpić tylko wtedy, gdy pracownik przestał uczęszczać do pracy lub dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków lub przestępstwa.

Co warto wiedzieć o zwolnieniu z pracy w Polsce?

Gdy zostaniesz zwolniony, pracodawca musi wydać ci świadectwo pracy, które jest analogiem ukraińskiej książki ewidencji zatrudnienia, w której znajdą się informacje o stanowisku i okresie pracy pracownika w firmie, jego wynagrodzeniu, urlopach, zwolnieniach lekarskich i powodach zwolnienia.

Czy w Polsce można otrzymać jakiś zasiłek dla bezrobotnych?

Ukraińcy, którzy legalnie przebywają w Polsce i zarejestrowali się jako bezrobotni mogą liczyć na: pracę, stypendia, bezpłatne kursy, ubezpieczenie i zasiłki. Wcześniej osoba musi zarejestrować się jako bezrobotna.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: TransferGo
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom