Ambasada Ukrainy w Warszawie rozpoczęła wydawanie dokumentów o szkolnictwie średnim

Ambasada Ukrainy w Warszawie rozpoczęła wydawanie dokumentów o szkolnictwie średnim

Dodano: 
Ukraińskie świadectwa ukończenia szkoły średniej
Ukraińskie świadectwa ukończenia szkoły średniej Źródło: shutterstock.com / Valentyn Irin
Absolwenci szkół ogólnokształcących, którzy przebywają za granicą, mogą uzyskać dokumenty dotyczące wykształcenia podstawowego i średniego ogólnokształcącego w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, absolwenci ukraińskich instytucji edukacyjnych, którzy przebywają za granicą, mogą teraz odbierać swoje dokumenty w ukraińskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą.

Ambasada Ukrainy w Warszawie rozpoczyna wydawanie dokumentów

Ambasada Ukrainy w Polsce informuje, że absolwenci szkół ukraińskich, którzy wyrazili chęć uzyskania dokumentów o wykształceniu podstawowym średnim i średnim ogólnokształcącym w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, powinni stawić się w godzinach od 9:00 do 18:00 w dogodnym dla nich dniu pod adresem: aleja Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa.

Absolwenci lub ich przedstawiciele prawni otrzymają pokwitowanie zgodnie z otrzymanymi certyfikatami z Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Podczas wizyty w Ambasadzie należy mieć ze sobą paszport, a w przypadku dokumentów edukacyjnych otrzymywanych przez przedstawiciela ustawowego, dokumenty bezpośrednio potwierdzające ten status (np. paszport i akt urodzenia dziecka, orzeczenie sądu itp.)

facebook

Co muszę zrobić, aby otrzymać dokumenty za granicą?

Aby otrzymać dokumenty o ukończeniu studiów za granicą, absolwent powinien wysłać do dyrektora swojej instytucji edukacyjnej na Ukrainie, tj. gimnazjum, szkoły lub innej instytucji szkolnictwa średniego, odpowiedni wniosek. Wniosek może być przesłany pocztą, faksem, pocztą elektroniczną (skan lub kserokopia wniosku) lub w inny sposób.

W imieniu absolwenta wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie, inni przedstawiciele ustawowi lub osoby bliskie. W niektórych przypadkach absolwent może złożyć wniosek samodzielnie.

Dyrektor placówki oświatowej, po otrzymaniu wniosków, przekazuje odpowiedni pakiet dokumentów dla każdego absolwenta do regionalnej władzy oświatowej. Następnie Ministerstwo Edukacji i Nauki przekaże dokumenty szkoły średniej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a za ich pośrednictwem do konkretnych ukraińskich placówek dyplomatycznych za granicą.

Jak sprawdzić dostępność dokumentów?

Istnieje możliwość potwierdzenia dostępności dokumentów edukacyjnych w Ambasadzie poprzez wysłanie krótkiego pytania na adres [email protected] z podaniem nazwiska, imienia i patronimika studenta.

Czytaj też:
Ukraińskie Centrum Edukacyjne rozpoczęło swoją działalność w Polsce. Wyjaśniamy, jakie usługi oferuje

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom