Rozpoczął się kolejny okres wypłat 500+. Jak wypełnić wniosek?

Rozpoczął się kolejny okres wypłat 500+. Jak wypełnić wniosek?

Dodano: 
Wypłata od ZUS
Wypłata od ZUS Źródło:Shutterstock / Konektus Photo
Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 500+ na kolejny okres rozliczeniowy. Przedstawiamy instrukcję, jak obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

500+ to państwowy program socjalny, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi do 18. roku życia. Ukraińcy przebywający w Polsce mogą otrzymywać dopłaty na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodów, ale czy wszyscy?

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia?

Prawo do otrzymania 500+ na dziecko w wieku do 18 lat ma:

  • obywatel Ukrainy lub jeden z małżonków obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 roku przybył z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi;
  • obywatelka Ukrainy lub małżonka obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i urodziła dziecko w Polsce;
  • obywatel Ukrainy lub jeden z małżonków obywatela Ukrainy, który zamieszkiwał w Polsce do 24 lutego 2022 r., ale dziecko, którego dotyczy wniosek, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi;
  • obywatel innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Ile wypłaca ZUS i jak długo trwają płatności?

Świadczenie 500+ przyznawane jest w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaca świadczenie w niższej wysokości:

  • jeśli dziecko urodzi się w tym samym miesiącu;
  • jeśli dziecko kończy 18 lat w tym samym miesiącu.

500+ jest przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu zasiłkowego, w którym wypłacamy świadczenie. Im szybciej złożymy wniosek o 500 plus, tym szybciej otrzymamy wypłatę, a co za tym idzie, tym szybciej pieniądze pojawią się na naszym koncie bankowym.

Wypłata świadczenia wychowawczego ma bowiem rozpocząć się 1 czerwca 2023 r., ale ważny jest moment złożenia wniosku, bo kiedy to zrobimy: do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS będzie wypłacał świadczenie do 30 czerwca 2023 r., od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS będzie wypłacał świadczenie do 31 lipca 2023 r., od 1 do 30 czerwca 2023 r. – ZUS będzie wypłacał świadczenie do 31 sierpnia 2023 r., od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS będzie wypłacał świadczenie do 30 września 2023 r., od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS będzie wypłacał świadczenie do 31 października 2023 r. Świadczenie 500+ wypłacane jest tylko w okresie pobytu Twojego i dziecka w Polsce.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Do zgłoszenia się do ZUS potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Polski numer PESEL: Twoje (osoby składającej wniosek) i dziecka;
  • Adres e-mail;
  • Polski numer telefonu;
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o oznaczenie 500+ można składać elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – system elektroniczny ZUS. Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się szczegółowa instrukcja, jak wypełnić i zarejestrować wniosek na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Czytaj też:
Jak założyć profil zaufany dla uchodźców z Ukrainy?
Czytaj też:
Jak poinformować ZUS o wyjeżdzie Ukraińca z Polski? Chodzi m.in. o 500+

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ZUS
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom