Jak założyć profil zaufany dla uchodźców z Ukrainy?

Jak założyć profil zaufany dla uchodźców z Ukrainy?

Dodano: 
Kobieta, komputer, telefon
Kobieta, komputer, telefon Źródło:Unsplash / Firmbee.com
Uchodźcy z Ukrainy mogą w trybie przyspieszonym otrzymać profil zaufany. Aby dostać dostęp, trzeba zgłosić to podczas wypełniania wniosku o przyznanie numeru PESEL.

Ukraińcy, którzy będą posiadać profil zaufany, mogą korzystać z portali rządowych w internecie. Są to usługi takie jak:

Jak Ukraińcy mogą uzyskać profil zaufany?

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie profil zaufany można założyć przy uzyskaniu numeru PESEL.W tym celu należy również wypełnić wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego w części dotyczącej profilu zaufanego.

Aby dostać profil zaufany, należy posiadać: sprawny telefon komórkowy z polskim numerem telefonu oraz adres e-mail.

Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod trzeba będzie podać urzędnikowi.

Po rejestracji otrzyma się wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. Urzędnik poprosi też o podpisanie zobowiązania, że nie udostępni się swojego profilu zaufanego innej osobie.

Kiedy profil zaufany będzie gotowy, wnioskodawcy otrzymają dodatkowe informacje:

  • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymają nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że profil zaufany jest gotowy
  • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymają kolejną wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego.

Informacje te należy wprowadzić na stronie https://pz.gov.pl/ w sekcji logowania w swoim profilu.

Profil Zaufany

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom