W Ukrainie powstał Przewodnik bez barier. Dlaczego jest potrzebny?

W Ukrainie powstał Przewodnik bez barier. Dlaczego jest potrzebny?

Dodano: 
Książka z długopisem
Książka z długopisem Źródło: Pixabay
Pierwsza Dama Ukrainy, Olena Zelenska zainicjowała stworzenie Przewodnika bez barier, który ma na celu promowanie prawidłowej komunikacji i integracji z różnymi grupami społecznymi. Przewodnik zawiera słowniczek terminów, zasady językowe oraz wskazówki dotyczące komunikacji z osobami z różnymi potrzebami i przekonaniami.

Poradnik bez barier skierowany jest do wszystkich obywateli Ukrainy, aby wiedzieli, jak mówić i odnosić się z szacunkiem do innych. W ten sposób można uniknąć zranienia czyichś uczuć i wykluczenia społecznego. Przewodnik obejmuje tematy takie jak wsparcie dla dzieci w domach dziecka, radzenie sobie ze stresem, komunikacja z osobami niedowidzącymi lub niedosłyszącymi, a także poprawne nazywanie przedstawicieli społeczności LGBTIQ.

Jaka jest cel stworzenia przewodnika?

Celem Przewodnika bez barier jest budowanie społeczeństwa, w którym wszyscy obywatele mają równe szanse, bez sztucznych barier. Poradnik jest dostępny w wersji drukowanej z alfabetem Braille'a oraz wersji elektronicznej z kodami QR do tłumaczenia na ukraiński język migowy.

Ukraina dąży do stworzenia środowiska integrującego wszystkich mieszkańców kraju, a Przewodnik jest ważnym narzędziem w realizacji tego celu. W ramach Narodowej Strategii Tworzenia Przestrzeni Bez Barier, rząd planuje usunąć przeszkody fizyczne, społeczne, ekonomiczne, edukacyjne, cyfrowe i informacyjne do 2030 roku.

„Ukrainę zamieszkuje 41,5 miliona obywateli. Są to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzi i starzy, przedstawiciele różnych narodowości, o różnych kolorach skóry i stanie zdrowia... Wszyscy jesteśmy różni, ale pomimo naszych różnic, każdy z nas zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo, godne traktowanie i rozwój. Niestety, wiele osób codziennie napotyka bariery społeczne” – czytamy na stronie poradnika.

Rozdział „Słowniczek”. Jak najlepiej opisać daną osobę?

Słowniczek jest jednym z ważnych rozdziałów na platformie. Opiera się on sposobie komunikacji, który koncentruje się na jednostce, a dopiero potem opisuje jej diagnozę, stan zdrowia, niepełnosprawność lub status społeczny. Dzięki temu osoby są opisywane jako „posiadające” pewne cechy, a nie „będące” nimi. Celem tego sposobu komunikacji jest uniknięcie marginalizacji i świadomej lub podświadomej dehumanizacji, gdy mówimy o ludziach różniących się od nas.

„Za każdym razem, gdy o kimś wspominamy, najlepiej jest opisać go jako osobę, a następnie wspomnieć o jego cechach” – czytamy.

Czytaj też:
Platforma ze wskazówkami dla Ukraińców. Dotyczy migracji i rynku pracy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: bf.in.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom