Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Instrukcja krok po kroku

Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Instrukcja krok po kroku

Dodano: 
Praca w biurze. Zdjęcie ilustracyjne
Praca w biurze. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Zamykanie jednoosobowej działalności gospodarczej to proces wymagający odpowiednich kroków i dopełnienia formalności. Warto być do niego dobrze przygotowanym, aby uniknąć kłopotów z urzędami i podatkami.

Pierwszym krokiem w zamykaniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest wyrejestrowanie jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Oto, jak to zrobić:

  • Złóż wniosek o wykreślenie firmy z CEIDG. Możesz to zrobić online za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego na stronie Biznes.gov.pl.
  • Wniosek możesz także złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy lub wysłać go pocztą. W przypadku wysyłki pocztą, konieczne jest poświadczenie autentyczności podpisu u notariusza.

Upewnij się, że wniosek jest złożony w terminie siedmiu dni od dnia zaprzestania działalności. Po złożeniu wniosku, firma zostanie wykreślona z CEIDG, ale jej dane nadal pozostaną w ewidencji z informacją o dacie wykreślenia.

Zamknięcie działalności. Czy muszę je zgłaszać instytucjom?

Po wykreśleniu firmy z CEIDG, informacja o jej zamknięciu zostanie automatycznie przekazana do innych instytucji, takich jak urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nie musisz dodatkowo informować tych instytucji.

Jeśli płacisz podatek w formie karty podatkowej, złożenie formularza PIT-16Z jest konieczne, niezależnie od informacji przekazanej przez CEIDG. Formularz ten określa datę zakończenia działalności opodatkowanej kartą podatkową.

Zobowiązania związane z podatkiem dochodowym

Zamknięcie firmy wiąże się z pewnymi obowiązkami związanymi z podatkiem dochodowym. Oto, co warto wiedzieć:

  • Sporządź wykaz składników majątku firmy na dzień zakończenia działalności. W wykazie uwzględnij informacje o nazwie składnika majątku, dacie nabycia, kosztach nabycia i wartości nabywczej.
  • Jeśli prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), sporządź spis z natury (remanent likwidacyjny) na dzień zakończenia działalności. W spisie wykaż towary, materiały, wyposażenie itp.
  • Uwzględnij w deklaracji podatkowej wartość podatku VAT związaną ze sprzedażą i zakupami dokonanymi w ostatnim okresie rozliczeniowym, a także kwotę podatku VAT wynikającą ze sporządzonego spisu z natury.

Jeśli byłeś płatnikiem VAT, zgłoś urzędowi skarbowemu zakończenie działalności poprzez złożenie formularza VAT-Z w ciągu 7 dni od zakończenia działalności. Wtedy zostaniesz wykreślony z rejestru podatników VAT.

Składki ZUS

Jeśli byłeś ubezpieczony w ZUS, złożenie wniosku CEIDG-1 spowoduje automatyczne wyrejestrowanie z ZUS. Pamiętaj, że musisz opłacić ostatnią składkę proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona w pełnej wysokości.

Sprawdzenie obowiązków w zależności od formy opodatkowania

Obowiązki związane z zamknięciem firmy mogą różnić się w zależności od formy opodatkowania (skala podatkowa, liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania i obowiązki podatkowe zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Podsumowując, zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej to proces, który wymaga staranności i dokładności w wypełnianiu formalności. Należy pamiętać o terminach i obowiązkach związanych z podatkami oraz informowaniu odpowiednich instytucji. Dzięki temu unikniesz kłopotów w przyszłości i zakończysz działalność gospodarczą w sposób prawidłowy.

Czytaj też:
500 plus dla obywateli Ukrainy w Polsce. Jak złożyć wniosek?
Czytaj też:
Jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL? To trzeba wiedzieć

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom