Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Dodano: 
Sprzęt medyczny. Zdjęcie ilustracyjne
Sprzęt medyczny. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Studia za granicą to ekscytujący i ważny etap w życiu młodego człowieka. Jeśli planujesz studiować w Polsce, ważne jest, aby dowiedzieć się, jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiamy istotne informacje, które pomogą uczynić ten proces jak najbardziej zrozumiałym.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja publiczna, której celem jest zagwarantowanie dostępu do usług medycznych obywatelom Polski, ale nie tylko – również cudzoziemcom. Jeśli odprowadzasz składki do NFZ, możesz korzystać z usług medycznych zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych – jeśli mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Główną różnicą między prywatnymi a państwowymi oddziałami medycznymi jest okres oczekiwania na realizację usługi. Jeśli chodzi o państwowe oddziały – do ekspertów z różnych dziedzin są kolejki, w związku z czym czas oczekiwania może się wydłużać. Kolejną różnicą jest zakres usług medycznych, które można zrealizować. Np. w dziedzinie stomatologii prywatne oddziały często oferują większą paletę zabiegów (są one płatne).

Czy ubezpieczenie NFZ jest wymagane dla studentów zagranicznych?

Studenci, którzy są obywatelami krajów spoza UE, ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują.

Studenci zagraniczni mogą mieć różny status i prawa do opieki zdrowotnej w Polsce. Jeżeli pracują i zostali zatrudnieni na umowę o pracę, uzyskują na ten czas swój własny tytuł do ubezpieczenia. Studenci z Ukrainy, posiadający numer PESEL ze statusem UKR, mają dostęp do większości usług medycznych w Polsce, bez konieczności podpisywania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Warto przypomnieć, że obywatele Ukrainy, który przyjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, mają prawo do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, w tym do refundowanych leków. Istnieją jednak pewne ograniczenia, na przykład nie mają prawa do bezpłatnej opieki sanatoryjno-uzdrowiskowej.

Jak student może uzyskać ubezpieczenie NFZ?

Proces uzyskania ubezpieczenia NFZ dla studenta obejmuje następujące kroki:

  1. Wypełnienie wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  2. Zebranie niezbędnych dokumentów, takich jak:
  • Zaświadczenie z uczelni wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem wniosku;
  • Kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego;
  • Kopia ważnej wizy lub karty pobytu;
  • Kopia Karty Polaka lub innych dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie (jeśli takie istnieją);
  • Kopia meldunku;
  • Kopia potwierdzenia nadania numeru PESEL;
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie poprzedniego ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli istnieje);
  • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, poświadczona notarialnie i przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego (dla niepełnoletnich studentów).

3. Wysłanie dokumentów pocztą do wojewódzkiego oddziału NFZ lub ich złożenie przez system ePUAP.

Jak opłacić ubezpieczenie dla studenta?

Po otrzymaniu numeru polisy ubezpieczenia otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty. Opłata za poprzedni miesiąc musi być dokonana najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca. Ponadto, co miesiąc musisz składać deklarację rozliczeniową typu ZUS DRA. Możesz to zrobić w najbliższym oddziale ZUS lub za pośrednictwem elektronicznego systemu ePUAP.

Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów, którzy pochodzą z innych krajów, ale uczą się w Polsce, to istotny aspekt dbania o zdrowie i bezpieczeństwo podczas pobytu w nowym kraju. Należy przestrzegać wszystkich wymagań i procedur, aby mieć dostęp do opieki zdrowotnej i ochrony podczas nauki w Polsce.

Czytaj też:
Warsztaty arteterapii dla ukraińskich kobiet we Wrocławiu. Jak wziąć udział?
Czytaj też:
Program mentorski dla Ukraińców w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom