Wsparcie finansowe dla studentów. Jak uzyskać kredyt studencki?

Wsparcie finansowe dla studentów. Jak uzyskać kredyt studencki?

Dodano: 
grupa świeżo upieczonych absolwentów rzucających akademickim kapeluszem w powietrze
grupa świeżo upieczonych absolwentów rzucających akademickim kapeluszem w powietrze Źródło:Unsplash
Coraz więcej osób zainteresowanych edukacją na polskich uczelniach spotyka się z trudnościami finansowymi przy ubieganiu się o miejsce na studiach. Rozwiązaniem może być kredyt studencki, który oferuje korzystne warunki spłaty i dostęp do wsparcia finansowego. Oto, co warto o nim wiedzieć.

Kredyt studencki w Polsce to specjalny rodzaj finansowania udzielany studentom studiów licencjackich i magisterskich przez państwo. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie dochodu rodziny nieprzekraczającego określonego poziomu.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych kredytów, kredyty studenckie nie podlegają odsetkom ani zwykłym wymogom spłaty. Państwo udziela ich z minimalnym oprocentowaniem, a polski rząd przejmuje spłatę. Student ma możliwość spłacenia tego kredytu nawet do dwóch lat po ukończeniu studiów, na korzystnych warunkach.

W okresie od 1998 do 2022 roku banki przyznały kredyty studenckie blisko 409 tysiącom studentów i doktorantów. W roku 2022 banki otrzymały 1612 wniosków spełniających kryteria kredytu studenckiego, takie jak dochód rodzinny nieprzekraczający 3000 złotych na osobę w roku akademickim 2022/2023.

Jaki jest zakres i czas trwania pożyczki?

O pożyczkę można ubiegać się przez cały rok. Decyzja o przyznaniu kredytu nie zależy od dostępu do innych wsparć finansowych, takich jak stypendia. Pożyczka jest przyznawana na podstawie jednokrotnej procedury i obejmuje cały okres studiów. Kwotę kredytu można dostosować, w zakresie od 400 do 1000 złotych. Okres spłaty wynosi maksymalnie siedem lat. Oczywiście ta kwota niekoniecznie wystarcza na pokrycie całego czesnego za studia komercyjne, jednak może stanowić dodatkowe wsparcie finansowe.

Czy obcokrajowcy mają prawo do kredytu studenckiego?

Nie wszyscy cudzoziemcy mogą ubiegać się o kredyt studencki. Aby ukraiński student mógł otrzymać tę pożyczkę w Polsce, musi spełnić jeden z następujących wymogów:

 • Posiadanie karty stałego pobytu lub statusu długoterminowego rezydenta UE;
 • Posiadanie karty czasowego pobytu na podstawie połączenia z rodziną lub innych okoliczności;
 • Posiadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • Posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1;
 • Posiadanie polskiej karty lub decyzji potwierdzającej polskie pochodzenie;
 • Bycie małżonkiem lub potomkiem polskiego obywatela;
 • Posiadanie zezwolenia na czasowy pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, długoterminowej i krótkoterminowej mobilności w celu prowadzenia działalności naukowej lub posiadanie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dodatkowe wymagania dotyczące kredytu

Wsparcie finansowe jest dostępne dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, a także dla doktorantów, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Dodatkowo, w ciągu ostatniego roku podatkowego dochód rodziny kredytobiorcy nie może przekraczać trzech tysięcy złotych na osobę.

Jak cudzoziemcy mogą udokumentować swoje dochody?

Jeśli student przebywa w Polsce z rodziną lub jej częścią, wystarczy dostarczyć informacje o liczbie członków rodziny oraz jej łącznym dochodzie. W przypadku pełnoletnich studentów, którzy mieszkają na terenie Polski bez rodziny lub żyją w związku małżeńskim, razem w Polsce, nie powinno być problemów. Wtedy należy dostarczyć informacje o swoich dochodach.

Jeśli student jest w Polsce sam, a reszta rodziny przebywa za granicą, najlepiej dostarczyć zaświadczenia o dochodach rodziców, które otrzymują w swoim kraju. Konieczne jest wykonanie przysięgłego tłumaczenia tych informacji oraz dostarczenie ich poświadczonych kopii. Banki bez trudności przeliczą waluty krajowe na złotówki, a dla większości mieszkańców krajów Wspólnoty Niepodległych Państw dochód na jednego członka rodziny znajduje się poniżej ustalonego minimum.

Procedura uzyskania pożyczki: krok po kroku

Aby skorzystać z kredytu studenckiego, trzeba:

 • Zebrać wszystkie wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie studiowania wydane przez uczelnię, dokumenty dotyczące dochodów rodziny, poręczenia i inne istotne materiały;
 • Złożyć wniosek w jednym z banków, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie kredytów studenckich;
 • Wypełnić wniosek o kredyt studencki;
 • Poczekać na decyzję banku;
 • Zatwierdzić umowę.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Kredyty studenckie są dostępne w bankach takich jak:

 • PKO Bank Polski S.A.;
 • Bank PEKAO S.A.;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.;
 • SGB-Bank S.A.

Jak spłacić kredyt studencki?

Głównymi zaletami tej pożyczki są niskie oprocentowanie oraz opcja rozpoczęcia spłaty długu już po dwóch latach od ukończenia studiów. Co więcej, miesięczna rata powinna wynosić tylko połowę tego, co trzeba było płacić podczas nauki. To znaczy, że jeśli otrzymywałeś 400 zł miesięcznie, teraz możesz spłacać 200 zł; jeśli dostawałeś 1000 zł, teraz spłacasz 500 zł itd. Kredytobiorca ma także prawo do wcześniejszej spłaty, musi jednak złożyć odpowiedni wniosek w banku. Całkowity czas spłaty zostanie obliczony na podstawie miesięcznej raty. Istnieje także opcja, że część kredytu może być umorzona przez bank, ale aby to osiągnąć, student musi osiągnąć znaczące postępy w nauce.

Przykładowo, Bank Gospodarstwa Krajowego umarza kredyt studencki według poniższych kryteriów:

 • 50 proc., jeśli uczeń znajdzie się w pierwszym proc. najlepszych absolwentów;
 • 35 proc., jeśli znajdzie się w przedziale 1,01-5 proc. najlepszych absolwentów;
 • 20 proc. jeśli będzie wśród 5-10 proc. najlepszych.

Czytaj też:
Стипендіальна програма для українок. Як отримати?
Czytaj też:
Program stypendialny dla Ukrainek. Jak go zdobyć?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom