Jak Ukrainiec może zdobyć prawo jazdy w Polsce? Wyjaśniamy

Jak Ukrainiec może zdobyć prawo jazdy w Polsce? Wyjaśniamy

Dodano: 
Egzamin na prawo jazdy, cześć teoretyczna. Zdjęcie ilustracyjne
Egzamin na prawo jazdy, cześć teoretyczna. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Uzyskanie polskiego prawa jazdy przez obywatela Ukrainy może wydawać się skomplikowane, ale w praktyce istnieją klarowne procedury, które muszą zostać spełnione. Przedstawiamy wszystkie niezbędne formalności.

Obywatele Ukrainy, jak również inni obcokrajowcy, mogą zdobyć polskie prawo jazdy.

Prawo jazdy krok po kroku. Najważniejsze formalności

Proces uzyskania polskiego prawa jazdy jest ogólnie prosty, ale obejmuje kilka etapów, takich jak zakładanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), ukończenie kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK), przeprowadzenie badań lekarskich, wykonanie zdjęcia do dokumentu, a następnie podejście do egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, chociaż istnieją pewne odstępstwa w zależności od kategorii prawa jazdy.

Warto zaznaczyć, że oprócz powyższych warunków, kandydat na kierowcę musi mieć ukończone 18 lat (w przypadku kategorii B) lub być w wieku zgodnym z wymaganiami danej kategorii. Konieczne jest również złożenie wniosku w lokalnym urzędzie komunikacji, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby starającej się o prawo jazdy.

Zdobycie polskiego prawa jazdy

Jeśli obywatel Ukrainy nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, może rozpocząć proces zdobywania prawa jazdy w Polsce. Konieczne jest spełnienie wszystkich warunków opisanych powyżej, a także złożenie oświadczenia, że jego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski. Wynika to z przepisu prawnego (art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami) i oznacza, że obcokrajowiec musi:

  • Przebywać w Polsce co najmniej 185 dni w ciągu roku kalendarzowego z powodu więzi osobistych lub zawodowych, lub z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na więzi osobiste.
  • Regularnie przebywać w Polsce z powodu więzi osobistych oraz jednocześnie, z powodu więzi zawodowych, przebywać w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Regularnie przebywać w Polsce ze względu na więzi osobiste, podczas gdy jednocześnie przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wykonywania zadań na określony okres.

Egzamin na prawo jazdy dla obcokrajowców

Obcokrajowcy, w tym obywatele Ukrainy, muszą zdawać egzamin na prawo jazdy na takich samych zasadach, jak Polacy. Proces egzaminacyjny obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której kandydat wykonuje manewry na placu manewrowym i wyjeżdża na ulice miasta. Aby zdać egzamin, konieczne jest wykonanie wszystkich zadań zgodnie z wymaganiami. Poważne błędy mogą prowadzić do wyniku negatywnego.

Egzamin na prawo jazdy w Polsce bez znajomości języka

Jeśli obcokrajowiec, w tym obywatel Ukrainy, nie zna języka polskiego, niemieckiego ani angielskiego, może stanowić to wyzwanie podczas egzaminu. Dlatego do egzaminu na prawo jazdy można przystąpić również w innych językach, a lista dostępnych języków jest dość obszerna. Alternatywnie, kandydat może zabrać ze sobą tłumacza przysięgłego, który może asystować w komunikacji z egzaminatorem.

Warto zaznaczyć, że proces zdobywania polskiego prawa jazdy wiąże się z pewnymi kosztami, w tym opłatami za kurs, badania lekarskie, zdjęcia do dokumentu, egzamin państwowy oraz wydanie dokumentu. Jeśli obcokrajowiec nie zna języka, może również ponieść koszty wynajęcia tłumacza przysięgłego.

Procedury i przepisy mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto skonsultować się z lokalnym urzędem komunikacji i ośrodkiem ruchu drogowego w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących zdobywania prawa jazdy przez obcokrajowców w Polsce.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Jeśli obywatel Ukrainy posiada już dokument wydany w swoim kraju, może próbować go wymienić na polski. Warto jednak wiedzieć, że jeśli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne z wzorcem określonym w Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej, kierowca może być zobligowany do zdania części teoretycznej egzaminu w Polsce.

Czytaj też:
Jak zapisać dziecko do przedszkola w Polsce? Przedstawiamy przejrzystą instrukcję
Czytaj też:
Co serwuje Milk Bar? Ukraińska sieć otworzyła się w Warszawie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom