Programy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie?

Programy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie?

Dodano: 
Matka z dziećmi wypełnia formularz w punkcie pomocy uchodźcom
Matka z dziećmi wypełnia formularz w punkcie pomocy uchodźcom Źródło:Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM)
Fundacja PCPM uruchamia dwa programy wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy. Świadczenia różnią się w zależności od daty przyjazdu do Polski.

Fundacja PCPM we współpracy z organizacjami Norwegian Refugee Council (NRC), GFFO – German Federal Foreign Office oraz HelpAge wprowadza dwa programy pomocowe, które mają na celu udzielenie finansowego wsparcia uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce.

Dwa programy pomocowe dla Ukraińców. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Pierwszy program pomocy finansowej:

Pierwszy program jest skierowany do osób i rodzin z Ukrainy, które przybyły do Polski po 15 lutego 2023 roku. Aby zakwalifikować się i móc skorzystać z oferowanego wsparcia, trzeba spełnić trzy kryteria:

  1. Przyjazd do Polski nastąpił nie wcześniej niż 15 lutego 2023 r. i po tej dacie rodzina otrzymała numer PESEL ze statusem UKR;
  2. Rodzina nie otrzymywała dotychczas zapomogi finansowej w wysokości 710/610 zł przez trzy miesiące od żadnej organizacji humanitarnej w Polsce;
  3. Przynajmniej jedna osoba w rodzinie należy do jednej z wyznaczonych kategorii, takich jak: osoby starsze 60+, osoby z niepełnosprawnościami, samotnie utrzymujące przynajmniej dwoje dzieci lub osoby starsze, kobiety w ciąży i karmiące, osoby wymagające natychmiastowej interwencji medycznej lub stałego leczenia oraz młodzi (18-24 lata) opiekunowie małoletniego rodzeństwa.

W ramach tego programu zapomoga finansowa zostanie przyznana na okres trzech miesięcy. Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób w rodzinie. Dla jednoosobowej rodziny wsparcie wynosi 710 zł, natomiast w przypadku większych rodzin – każda kolejna osoba otrzymuje 610 zł (maksymalnie do 2540 zł dla rodziny czteroosobowej).

Drugi program pomocy finansowej:

Drugi program jest skierowany do osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku. Aby móc skorzystać z finansowego wsparcia, należy spełnić trzy kryteria:

  1. Nie pobierasz obecnie 3-miesięcznej pomocy pieniężnej na podstawowe potrzeby rodziny od żadnej organizacji humanitarnej w Polsce (w kwocie 710/610 zł) ani nigdy nie otrzymywałeś 6-miesięcznej pomocy od Fundacji PCPM;
  2. Nie otrzymujesz comiesięcznej pomocy społecznej od państwa polskiego (z wyjątkiem programu 500+ i innych form dofinansowania do kwoty 200 zł miesięcznie);
  3. Musisz należeć do jednej z trzech grup wrażliwych, takich jak: osoby starsze (60+), osoby z niepełnosprawnościami znacznie utrudniającymi codzienną aktywność i dostęp do pracy lub osoby z chorobami przewlekłymi, osoby wymagające regularnego leczenia, które znacząco wpływa na codzienne życie i dostęp do rynku pracy.

W ramach tego programu wsparcie finansowe wynosi 1000 zł miesięcznie na każdą osobę spełniającą powyższe kryteria w rodzinie. Świadczenie będzie wypłacane przez sześć miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z tych programów, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny online na stronie Fundacji PCPM. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami i wypełnić formularz tylko wtedy, gdy spełnia się wszystkie kryteria.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz samodzielnie wypełnić dokumentu, zostaw swój numer telefonu w formularzu rejestracyjnym
, aby pracownicy fundacji mogli się z Tobą skontaktować i pomóc przejść przez formalności w trybie zdalnym.

Czytaj też:
Nowe miejsce pracy i nauki dla Ukraińców. Otwarta przestrzeń coworkingowa w Warszawie

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM)
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom