Kolęda w Polsce. Jak się przygotować na wizytę księdza?

Kolęda w Polsce. Jak się przygotować na wizytę księdza?

Dodano: 
Wizyta duszpasterska w domu w Polsce
Wizyta duszpasterska w domu w Polsce Źródło:Shutterstock / Pawel Chmielewski
W niektórych regionach Polski już rozpoczęły się lub wkrótce zaczną wizyty duszpasterskie, czyli tzw. kolęda. Omawiamy, na czym polega ten zwyczaj i jak na przyjście księdza przygotować swój dom.

Kolęda to popularne w Polsce określenie oznaczające wizytę proboszcza lub wikariusza w domach parafian. Zazwyczaj wizyty duszpasterskie odbywają się regularnie – co rok. W dużych parafiach zdarza się jednak, że ze względu na liczbę wiernych oraz stosunkowo małą liczbę księży, harmonogram kolędy jest rozkładany na dwa lata.

W Polsce wizyty duszpasterskie rozpoczynają się zaraz po świętach Bożego Narodzenia i powinny zakończyć się nie później niż 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W praktyce zdarzają się odstępstwa od tych założeń. Bywa, że kapłani odbywają wizyty duszpasterskie jeszcze przed świętami, a ostatnie rodziny odwiedzają znacznie później niż na początku lutego.

Jaki jest cel wizyt duszpasterskich?

W założeniu wizyta duszpasterska ma pozwolić kapłanom na lepsze poznanie wiernych parafian. Zapis o tzw. kolędzie pojawia się również w prawie kanonicznym: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując”.

Jak przygotować się do wizyty księdza w Polsce?

Harmonogramy wizyt duszpasterskich znajdują się zazwyczaj na oficjalnych stronach internetowych parafii. Można je również niekiedy znaleźć na tablicach ogłoszeniowych w blokach. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do przyjęcia księdza. Trzeba zadbać o porządek w mieszkaniu, a także schludny wygląd. Stół przed przybyciem kapłana należy nakryć białym obrusem, postawić na nim krzyż i zapalone świece, położyć Pismo Święte, wodę święconą i kropidło. Jeśli w domu nie ma wody święconej, trzeba nalać do pojemnika wodę z kranu i poprosić kapłana o jej pobłogosławienie.

Niektóre rodziny przygotowują drobny poczęstunek dla księdza. Nawet jeśli kapłan się spieszy, takie zachowanie jest traktowane jako miły gest ze strony gospodarzy. W wielu parafiach księdzu towarzyszą ministranci. Jeśli parafianie mają możliwość wsparcia finansowego parafii, przygotowują wcześniej kopertę, do której wkładają dowolny datek, a następnie przekazują go duchownemu.

Jak przebiega proces kolędowania w domu?

Ksiądz, wchodząc do domu parafian, wita ich słowami: „Pokój temu domowi!” (na co należy odpowiedzieć: „I wszystkim jego mieszkańcom”). Wcześniej może się pojawić również standardowe pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” lub „Szczęść Boże”. Następnie kapłan udaje się do pomieszczenia, w którym przygotowany został stół. Kolejny etap to wspólna modlitwa parafian z księdzem oraz błogosławieństwo domu i rodziny na cały rok.

W dalszej części wizyty duszpasterskiej ksiądz rozmawia z poszczególnymi członkami rodziny o ich życiu, a także sprawach parafialnych. Opowiada plany na przyszłość, żeby poznać sugestie parafian dotyczące funkcjonowania wspólnoty. Przed wyjściem z mieszkania kapłan zostawia obrazki przedstawiające wizerunki świętych.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: msze.info
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom