Polskie wizy dla Rosjan. UE zmieniła zasady

Polskie wizy dla Rosjan. UE zmieniła zasady

Dodano: 
wiza
wiza Źródło: Shutterstock
31 sierpnia po posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Pradze uzgodniono, że liczba nowych wiz dla Rosjan będzie znacząco ograniczona.

Prezydent Ukrainy swoim apelem wywołał ogromną dyskusję w całej Europie. Wolodymyr Zełenski wzywał do wstrzymania wydawania wiz obywatelom Rosji. Wiele krajów już wprowadza ograniczenia wjazdu dla mieszkańców kraju-agresora, a niektóre odnoszą się do tego sceptycznie.

Uzgodnienie krajów Unii Europejskiej

W środę 31 sierpnia zapadła decyzja na szczeblu unijnym. Podczas posiedzenia ministrów zostało uzgodnione zawieszenie umowy wydawania wiz z Rosją. Oznacza to pojawienie trudniejszych warunków i dłuższych terminów dla otrzymania wiz Rosjanom do UE. Ta uzgodniona decyzja teraz będzie musiała zostać zaakceptowana przez Radę Europejską.

Przedstawiciele Finlandii, Polski, Czech i krajów bałtyckich już wstrzymały wydawanie wiz krótkoterminowych dla Rosjan. Natomiast Niemcy, Francja, Belgia i Komisja Europejska sprzeciwiają się całkowitemu zakazowi wjazdu.

Polska polityka wizowa po rosyjskiej inwazji

W Polsce w całym ubiegłym roku obywatelom Federacji Rosyjskiej przyznano 31 tys. wiz – w tym aż 17 tys. pracowniczych, blisko tysiąc – ze względu na studia w Polsce i 95 wiz turystycznych. Od 24 lutego do 9 sierpnia według danych MSZ Rosjanom udzielono 4513 wiz.

Obecnie polska polityka wizowa dla obywateli Federacji Rosyjskiej obejmuje tylko jedną wizę dla rosyjskiego studenta, 14 wiz turystycznych, 813 pracowniczych i aż 659 humanitarnych. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska nie wydaje Rosjanom wiz turystycznych – informowała „Rzeczpospolita”.

Czym jest wiza humanitarna?

Wizę humanitarną przyznaje się osobie, której w swoim kraju grozi więzienie lub nierzetelny proces. Obecnie jedyne akceptowane wnioski dla obywateli Federacji Rosyjskiej są przedkładane z przyczyn humanitarnych oraz w sytuacjach, gdy wymaga tego interes RP.

Polska praktycznie zablokowała wjazd Rosjanom, jednak po 24 lutego wjechało ich ponad 61 tys. W większości są to osoby posiadające różne formy prawa pobytu lub wizy Schengen.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom