Pracuj zdalnie w Polsce. Nowelizacja Kodeksu Pracy

Pracuj zdalnie w Polsce. Nowelizacja Kodeksu Pracy

Dodano: 
Praca zdalna, zdjęcie ilustracyjne
Praca zdalna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / DimaBerlin
Sejm RP przyjął nowelizację, zgodnie z którą praca zdalna zostanie wpisana do Kodeksu Pracy w Polsce. Liczba dni roboczych w roku będzie ograniczona.

Praca zdalna, która od początku pandemii aktywnie rozprzestrzenia się w Polsce, już wkrótce zostanie oficjalnie wprowadzona do polskiego Kodeksu Pracy zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami. Przewidywane są trzy rodzaje pracy zdalnej:

  • Właściwa – taka, która jest wykonywana w całości lub w części poza miejscem pracy;
  • Praca zdalna z inicjatywy kierownika, czyli przez ściśle określony czas z przyczyn niezależnych od pracodawcy (epidemia lub stan wojenny)
  • Sporadyczna praca zdalna, czyli na wniosek pracownika, w tym przypadku można liczyć na nie więcej niż 24 dni w roku.

W sytuacji, gdy pracownik przechodzi na pracę zdalną, pracodawca jest zobowiązany do:

  • Zapewnienia pracownikom materiałów roboczych i odpowiedniego sprzętu;
  • Pokrycia mediów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • Zapewnienia instalacji i konserwacji urządzeń technicznych;
  • Pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną, jeśli jest to przewidziane w warunkach umowy o pracę;
  • Zapewnienia szkoleń i pomocy technicznej dla pracownika pracującego zdalnie.

Warunki dotyczą głównie pracy zdalnej właściwej oraz z inicjatywy pracownika. W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów i zapewnienia specjalistycznego sprzętu.

Kto jeszcze może pracować zdalnie?

Ludzie, które zajmują się wychowywaniem dzieci, które mają mniej niż 4 lata i pracują w kierunku umożliwiającym pracę zdalną mogą pracować zdalnie w Polsce. Jest to też możliwe dla osób, które opiekują się dziećmi, osobą niepełnosprawną lub kobietą w ciąży.

Jak postępować, gdy pracodawca odmówił w pracy zdalnej?

Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi w pracy zdalnej tylko w tym przypadku, gdy jego stanowisko nie przewiduje pracy zdalnej. Jeżeli pracownik dostał odmowę w pracy zdalnej, mimo że spełnia wszystkie niezbędne kryteria, może on złożyć skargę na pracodawcę.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: ukrainiainpoland.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom