Nowy serwis internetowy dla cudzoziemców w Polsce

Nowy serwis internetowy dla cudzoziemców w Polsce

Dodano: 
Proces wypełniania dokumentów
Proces wypełniania dokumentów Źródło: Shutterstock / Portrait Image Asia
Urząd do spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy. Portal informuje, jak poprawnie przygotować dokumenty oraz daje możliwość do uzyskania niezbędnych informacji na temat procedur migracyjnych w Polsce.

Pojawił się nowy serwis internetowy dla cudzoziemców w Polsce umożliwiający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, właściwe przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie niezbędnych informacji o procedurach migracyjnych. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań". Strona dostępna jest w siedmiu wersjach językowych, w tym ukraińskiej.

Moduł Obsługi Spraw: co oferuje?

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić online wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały i przesłać je do właściwego wojewody. Po złożeniu wniosku w wirtualnym Module Obsługi Obywatela, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej podczas osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal w pełni udostępni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wypełniając elektroniczny formularz wniosku w module Obsługi Spraw, cudzoziemiec ma możliwość wyboru treści z list rozwijanych. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku może skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie efektywności procesu uzyskiwania zezwolenia na pobyt już na etapie składania wniosku.

Serwis internetowy umożliwia także:

  • sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec
  • dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski
  • dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań
  • poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur
  • dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego
  • dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji
  • korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie
  • pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

Uwaga

Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek wcześniej i oczekuje już na udzielenie zezwolenia na pobyt, nie musi składać on nowego wniosku poprzez Moduł Obsługi Spraw.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom