Jak Ukraińcy mogą zarejestrować dziecko w Polsce?

Jak Ukraińcy mogą zarejestrować dziecko w Polsce?

Dodano: 
Portret domowy noworodka z matką na łóżku
Portret domowy noworodka z matką na łóżku Źródło: Shutterstock / Alena Ozerova
Jesteś w ciąży lub urodziłaś dziecko w Polsce i nadal nie wiesz, jak wygląda proces rejestracji? Opowiadamy o biurokratycznej części rejestracji noworodka w Polsce.

Po wybuchu pełnowymiarowej wojny w Ukrainie do Polski przyjechało wiele kobiet w ciąży, które postanowiły urodzić w bezpiecznym miejscu. Po urodzeniu dziecka młode matki mogą mieć problem z niewystarczającą wiedzą na temat procesów rejestracji noworodków w Polsce.

Na zarejestrowanie dziecka w Polsce rząd daje rodzicom tylko trzy tygodnie. Potem będzie się to odbywało bez wiedzy rodziców i dziecko otrzyma imię, które rodzicom może się nie podobać.

Gdzie udać się zaraz po urodzeniu dziecka?

Przede wszystkim rodzice dziecka powinni skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego. To właśnie tam odbywa się pierwsza rejestracja noworodka. Do rejestracji należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka ze szpitala;
 • Akt małżeństwa rodziców (jeśli rodzice są małżeństwem);
 • Tłumaczenie uwierzytelnione aktu małżeństwa.
 • Akty urodzenia obojga rodziców z tłumaczeniem przysięgłym (opcjonalnie).

Jak dziecko może nabyć obywatelstwo ukraińskie w Polsce?

Po zarejestrowaniu dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego należy skontaktować się z konsulatem lub sekcją konsularną Ambasady Ukrainy w Polsce. Będzie to okazja do uzyskania zaświadczenia o obywatelstwie ukraińskim. Na wizytę nie trzeba zabierać ze sobą dziecka.

Musisz mieć przy sobie:

 • Oryginał odpisu pełnego z aktu urodzenia dziecka (zupełny odpis aktu urodzenia);
 • Oficjalne tłumaczenie tego fragmentu na język ukraiński;
 • Paszport obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę;

Paszport zagraniczny dla dziecka w Polsce

Kolejnym ważnym krokiem jest uzyskanie dokumentu podróży na wyjazd za granicę. Aby otrzymać paszport dla dziecka, należy zarejestrować się w kolejce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Trzeba też zebrać pakiet dokumentów:

 • Zdjęcie dziecka o wymiarach 10x15;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty konsularnej;
 • Oryginał pełnego odpisu z aktu urodzenia dziecka;
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu dziecka jako obywatela Ukrainy;
 • Paszport obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę
 • Wymagane są paszporty obojga rodziców. Jeśli drugim rodzicem jest cudzoziemiec – dopuszczalny jest tylko paszport;
 • Dokument potwierdzający pobyt czasowy lub stały za granicą;
 • Dokument potwierdzający miejsce zameldowania rodziców w Polsce;

Notarialne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wydanie dokumentu paszportowego od drugiego rodzica (wymagane tylko w przypadku nieobecności drugiego rodzica przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka; oświadczenie o wyrażeniu zgody poświadczone przez zagranicznego notariusza składane jest wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język ukraiński).

Następnie trzeba złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt dziecka w Polsce.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ukrainianinpoland
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom