Problemy z ponownym wjazdem Ukraińców do Polski. Jakie są zasady przekraczania granicy?

Problemy z ponownym wjazdem Ukraińców do Polski. Jakie są zasady przekraczania granicy?

Dodano: 
Polsko-ukraińska granica
Polsko-ukraińska granica Źródło:shutterstock.com
Ukraińcy w związku z wojną mogą wjeżdżać do Polski na specjalnych zasadach przez 18 miesięcy. Poseł Hanna Gill-Piątek interweniowała w sprawie osób, które miały problem z ponownym powrotem z Ukrainy.

Po wybuchu wojny na Ukrainie polskie władze zmieniły prawo tak, by ułatwić wjazd do Polski uchodźcom z Ukrainy i zapewnić im prawo pobytu, edukację oraz opiekę zdrowotną. Jak czytamy w „specustawie ukraińskiej”, jej zapisy „mają pierwszeństwo przed innymi przepisami regulującymi pobyt Ukraińców w Polsce”. Zgodnie z ustawą, Ukrainiec lub Ukrainka, który przybył do Polski po 24 lutego, może legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy i może opuszczać kraj na okresy krótsze niż miesiąc i wracać.

Na oficjalnej stronie polskiej posłanki na Sejm Hanny Gill-Piątek w mediach społecznościowych pojawił się niedawno post o problemach z ponownym przekroczeniem granicy polskiej przez Ukraińców. Jak zaznaczyła Gill-Piątek, problem polega na tym, że Straż Graniczna podejmuje decyzje niezgodnie z prawem.

Nowe zasady na granicy z Ukrainą. Co robi Straż Graniczna?

Jak pisze sama przedstawicielka Sejmu, zdarzają się przypadki, gdy kontrola graniczna odmawia się wjazdu Ukraińcom ze względu na to, że wygasł im pobyt na zasadach ruchu bezwizowego i muszą pozostać w domu przez 90 dni, by ponownie wjechać na terytorium strefy Schengen. Jest to wbrew prawu obowiązującemu od przyjęcia specustawy.

W związku z takimi przypadkami posłanka interweniowała w MSZ i MSWiA. „W piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprosiłam również o skierowanie komunikatu do Straży Granicznej bądź jego ponowienie tak, by we wszystkich placówkach SG Ukrainki i Ukraińcy, uchodźcy, którzy wyjechali do Ukrainy tylko na chwilę – często po to, by zabrać dokumenty, odwiedzić członków rodziny, którzy musieli tam zostać czy załatwić inne ważne sprawy, mogli bez problemu wjechać z powrotem do Polski, zgodnie z zapisami specustawy” – przekazała Hanna Gill-Piątek.

Osoby, które mają problem z ponownym wjazdem do Polski, mogą zabrać głos na Facebooku lub napisać bezpośrednio do biura Hanny Gill-Piątek ([email protected]).

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook/Hanna Gill-Piątek
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom