Jak wygląda legalizacja pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce? Instrukcja od specjalisty
  • Anastazja OleksijenkoRozmawiała:Anastazja Oleksijenko

Jak wygląda legalizacja pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce? Instrukcja od specjalisty

Dodano: 
Przejście graniczne z Ukrainą
Przejście graniczne z Ukrainą 
Kiedy obywatel Ukrainy może ubiegać się o kartę pobytu? Jakie dokumenty są wymagane po wjeździe do Polski? Czy można uzyskać tymczasową ochronę w dwóch krajach? Na te i inne pytania w rozmowie z Wprost odpowiada Andrij Wolos, kierownik firmy AST Holding, która zajmuje się legalizacją pobytu cudzoziemców.

Anastazja Oleksijenko: Jak powinna wyglądać legalizacja pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego?

Andrij Wolos: Jeżeli osoba przyjechała po 24.02.2022 r. na paszporcie zagranicznym, wystarczy wyrobić numer PESEL z oznaczeniem UKR. Dzięki temu dokumentowi dana osoba ma możliwość legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy.

A jak wygląda sytuacja osób, które przekroczyły granicę na podstawie paszportu krajowego lub aktu urodzenia?

Jeśli Ukraińcy wjechali z paszportami wewnętrznymi, świadectwem urodzenia lub innymi dokumentami, które nie są paszportami zagranicznymi – należy najpierw wystąpić do ambasady Ukrainy o uzyskanie potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce, czyli o dokument przetłumaczony na łacinę.

Jakie dokumenty trzeba wyrobić, aby przebywać w Polsce legalnie teraz i przyszłości?

Aby uniknąć problemów, potrzebują najpierw dokumentu podróży, stempla wjazdowego oraz numeru PESEL. Mając te dokumenty w ręku – pobyt jest legalny i wraz z nimi można w przyszłości ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu.

Co zrobić z osobami, które nie mają stempla wjazdowego?

W takim przypadku należy poinformować Straż Graniczną i poprosić o wydanie dokumentu potwierdzającego ten wjazd. Polecam to zrobić, aby później nie było problemów z legalizacją.

18 miesięcy – jak je obliczyć?

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego i otrzymał numer PESEL oznaczony UKR, ma możliwość pobytu tutaj przez 18 miesięcy. Ale nie ma znaczenia, czy osoba wyjechała w lutym, czy dopiero teraz – odliczanie 18 miesięcy zaczyna się od 24.02.2022.

Czy obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski po 24 lutego, mogą ubiegać się o kartę pobytu? (zezwolenie na pobyt czasowy – red.)

W tej chwili ci ludzie nie mogą składać takich oświadczeń. Jeśli mówimy o dalszym legalnym pobycie, to obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt po 9 miesiącach pobytu w Polsce. Dotyczy to wszystkich, którzy wjechali po 24 lutego i przebywali w Polsce 9 miesięcy, niezależnie od dokumentów, z którymi przekraczali granicę.

Na jaki okres będzie wydawane zezwolenie na pobyt czasowy i jakie dokumenty są wymagane?

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego, mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, bez konieczności potwierdzania podstaw i zezwolenia na rynek pracy.

Jeśli chodzi o dokumenty, obecnie prawo stanowi, że dana osoba musi zebrać podstawowe dokumenty: fotografie, kopię paszportu, wypełniony wniosek i tego samego dnia instytucja państwowa, w której wniosek został złożony, musi wydać decyzję, od której nie będzie można się odwołać.

Na ile jest to realne?

W rzeczywistości nie wiadomo w tej chwili, jak to będzie wyglądać. Z własnego doświadczenia powiem, że nie zawsze to, co jest napisane w ustawie, faktycznie się dzieje. Jest to paradoks.

Czy są jakieś zasady ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały?

Tak naprawdę to jest wyjątek od reguły, bo osoba, która przybyła po 24 lutego, ale jest polskiego pochodzenia, ma kartę Polaka– może ubiegać się o pobyt stały w Polsce.

Jak wygląda sytuacja z wjazdem do Polski w tej chwili? (10 czerwca 2022 – red.)

Jeśli mówimy o obecnej sytuacji i ludziach, którzy chcą teraz wjechać do Polski, to tak naprawdę Straż Graniczna musi wpuszczać wszystkich, ale w tej chwili o takich rzeczach decyduje też strażnik graniczny. Aby osoba mogła przekroczyć granicę, musi najpierw zadeklarować, że chce uzyskać ochronę czasową w Polsce.

Czy obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski i otrzymali tutaj numer PESEL UKR, mogą przenieść się do innego kraju i tam również ubiegać się o ochronę czasową?

Jeżeli dana osoba otrzymała ochronę czasową w Polsce, ale chce zmienić kraj zamieszkania, powinna zapoznać się z zasadami przyjmowania uchodźców w tym kraju, a także przed wyjazdem odwołać ochronę czasową w Polsce. O ten status nie można ubiegać się w dwóch krajach UE.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom