Jak napisać pracę dyplomową w Polsce? Podstawowe kroki

Jak napisać pracę dyplomową w Polsce? Podstawowe kroki

Dodano: 
Studentka pisząca prace dyplomową
Studentka pisząca prace dyplomową Źródło: Shutterstock / mentatdt
Studenci kończący studia licencjackie lub magisterskie są zobowiązani do napisania pracy dyplomowej. „Wprost Ukraina” przedstawia kilka etapów, o których trzeba pamiętać.

Proces pisania pracy dyplomowej może przysporzyć studentom wiele stresu. Jednak odpowiednie przygotowanie, a także rozplanowanie działania pozwoli uniknąć im problemów. Pierwszy krok to wybranie promotora. Ich lista zwykle jest dostępna na stronach internetowych uczelni wraz z informacją o polu zainteresowań badawczych konkretnych osób.

Jak napisać pracę dyplomową? Podstawowe kroki

Podczas seminariów promotor wraz ze studentami określają tematy prac dyplomowych oraz zarys części teoretycznej i badawczej. Następnie – krok po kroku – studenci je realizują, dostosowując się do narzuconych terminów. To właśnie podczas seminariów dowiadują się również o formalnych aspektach pisania pracy dyplomowej. W różnych uczelniach pojawiają się inne wymagania dotyczące m.in. długości pracy, konkretnego układu strony tytułowej, spisu treści, wstępu, rozdziałów, podsumowania, a także załączników i streszczenia.

W pracy dyplomowej student musi wykazać, że posiada wiedzę, która pozwala mu na dogłębne zrealizowanie wybranego tematu. Musi wykazać się znajomością literatury oraz przeprowadzić część badawczo-analityczną. Po napisaniu fragmentu pracy student konsultuje się z promotorem w celu naniesienia ewentualnych poprawek po informacjach o błędach, jeżeli takie występują. Może również otrzymać wskazówki dotyczące literatury do wykorzystania w publikacji.

Po napisaniu pracy dyplomowej student otrzymuje recenzję, którą wystawia promotor. Następnie praca trafia do kolejnego recenzenta. Gdy zostanie oficjalnie zaakceptowana, wyznaczany jest termin obrony. Jeżeli student uzyska pozytywną ocenę, zdobywa tytuł naukowy.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: UAinKraków.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom