Jak przygotować się do egzaminów w Polsce?

Jak przygotować się do egzaminów w Polsce?

Dodano: 
Studenci przygotowują się do egzaminu, zdjęcie ilustracyjne
Studenci przygotowują się do egzaminu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / NT–Studio
Studia na zagranicznej uczelni wnoszą zmiany i wyzwania w życie studenta. Wprost Ukraina opowie o tym, jak uniknąć trudności związanych z egzaminami i zminimalizować ryzyko poprawek.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na zagranicznej uczelni wyższej, muszą dostosować się do nowego otoczenia, warunków kształcenia i obiegu informacji. Ukraińsko-Polskie Centrum Edukacji UniverPL zaznacza, aby pomyślnie zdać egzaminy na polskiej uczelni, studenci muszą wykazać się dużą samodyscypliną.

Samodyscyplina i koncentracja

Aby zwiększyć wydajność, studenci muszą posiąść cechy takie jak systematyczność i odpowiedzialność. Umiejętności te można rozwijać za pomocą znanej techniki Pomodoro. Technika polega na powtarzającym się cyklu 25-cio minutowej nauki, a następnie robieniu przerw 5-10 minut bez żadnej aktywności. Technika Pomodoro pomaga maksymalnie wykorzystać czas osobom mającym skłonność do prokrastynacji. Technika poprawia również poziom koncentracji uwagi.

Metoda „Naucz innego"

Równie skuteczną jest tak zwana metoda „Naucz innego”, która polega na ponownym opowiadaniu i przekazywaniu poznanego materiału innej osobie. Dzięki tej technice student już po wykładzie może przypomnieć sobie wszystkie informacje i lepiej je zapamiętać.

Diagramy, tabele i metoda skojarzeń

Według naukowców, nasz mózg znacznie łatwiej uczy się i zapamiętuje uporządkowaną informacje. Podzielenie nowego materiału na bloki, za pomocą tabeli lub schematu, będzie skutecznym narzędziem w uczeniu się. W przypadkach, gdy proces zapamiętywania nowych informacji sprawia trudności, wskazane jest również zastosowanie metody skojarzeń. Mózg będzie łatwiej zapamiętywał i odtwarzał nową informacje, jeżeli będzie miał z nią związane ciekawe skojarzenie.

Aktywny udział w zajęciach

Aby dobrze zdać egzaminy, należy nie tylko nie opuszczać wykładów na uczelni, ale także starać się brać w nich aktywny udział: wykonywać zadania praktyczne i teoretyczne. Podczas wykładów wykładowcy przekazują materiał, który jest łatwiej zapamiętać, gdy prowadzi się notatki. W sytuacji, gdy materiał nie jest zrozumiały dla studenta, można skontaktować się z wykładowcą z prośbą o bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb organizmu

Kiedy studenci aktywnie przygotowują się do egzaminów, zdarza się, że zapominają o reżimie snu, zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Dla lepszego i produktywnego funkcjonowania mózgu ważne są: 7-8 godzinny sen, zdrowa i zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna, wzbogacająca mózg i wprawiająca go w dobry nastrój.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: univerpl.com.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom