Próbne egzaminy w polskich szkołach: terminy, zasady i warunki uczestnictwa

Próbne egzaminy w polskich szkołach: terminy, zasady i warunki uczestnictwa

Dodano: 
Egzamin maturalny dla Ukraińców
Egzamin maturalny dla Ukraińców Źródło: Shutterstock / Anna Gawlik
Od 6 grudnia w polskich szkołach przeprowadzane są próbne egzaminy dla ósmoklasistów, a już w przyszłym tygodniu swoją wiedzę będą mogli sprawdzić przyszli maturzyści. Przedstawiamy garść przydatnych informacji.

Polski system edukacji w skrótowej formie można byłoby przedstawić w następujący sposób: dzieci uczą się w szkołach podstawowych w klasach I-VIII, a potem edukację kontynuują w liceach ogólnokształcących lub technikach. Po ukończeniu pierwszego etapu nauki każdy uczeń musi przystąpić do obowiązkowego egzaminu. Z kolei absolwenci szkół średnich mogą podejść do tzw. egzaminu dojrzałości, czyli matury. Po jej zdaniu mają otwartą drogę na studia.

Jakie egzaminy odbywają się w Polsce?

Egzaminy w Polsce przeprowadza Centralna Komisja Egzaminacyjna, polska instytucja zajmująca się przygotowaniem i organizacją zewnętrznego systemu oceniania.

Egzamin ósmoklasisty – przeprowadzany jest na zakończenie, jak sama nazwa wskazuje, ósmej klasy. Sprawdza, czy uczeń spełnia wymagania zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wiedzę uczniów sprawdza się w trzech obszarach: język polski, matematyka i nowożytny język obcy. W Ukrainie tego typu egzamin jest przeprowadzany dla uczniów IX klasy.

Matura – jest głównym egzaminem wstępu na uczelnie wyższe i odbywa się dla absolwentów szkół średnich. Egzamin ten nie jest obowiązkowy, ale bez niego nie można rozpocząć studiów. W ramach matury należy przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz czterech w części pisemnej (język polski, matematyka i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym). Matura jest egzaminem, który stanowi odpowiednik ukraińskiego zewnętrznego niezależnego testu (EIT).

Czym są egzaminy próbne?

Próbny egzamin umożliwia sprawdzenie wiedzy ucznia w warunkach, które będą zbliżone do egzaminu głównego. Biorą w nich udział także uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w polskich szkołach. Aby rozpocząć egzamin, potrzebny jest PESEL.

Warto pamiętać, że obcokrajowcom, którzy przystępują do egzaminów próbnych i głównych, przysługuje możliwość korzystania z pomocniczych środków. Może to być m.in. skorzystanie ze słownika lub otrzymanie dodatkowego czasu na rozwiązanie zadań. Rodzice ucznia mają obowiązek poinformować wychowawcę klasy o potrzebie zastosowania tych środków.

Egzaminy próbne przeprowadzane są na przygotowanych do tego unikalnych arkuszach, które są odpowiednio zabezpieczone, a następnie rozpieczętowywane. Wszyscy uczniowie na terenie całego kraju przystępują do egzaminu w tym samym czasie.

Kiedy odbędą się próbne egzaminy w Polsce?

Próbne egzaminy dla ósmoklasistów odbywają się w dniach 6-8 grudnia 2022 roku:

 • 6.12 (wtorek) o godz. 9:00 – język polski;
 • 7.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka;
 • 8.12 (czwartek) godz. 9:00 – język angielski (inny język obcy).

Matury próbne odbędą się w dniach 12-22 grudnia 2022 roku:

Poziom podstawowy:

 • 12.12 (poniedziałek) o 9:00 – język polski;
 • 13.12 (wtorek) o godz. 9:00 – język angielski;
 • 13.12 (wtorek) o godz. 14:00 – francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski;
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 – matematyka;
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych.

Poziom rozszerzony:

 • 14.12 (środa) godz. 14:00 – filozofia, historia muzyki, łacina i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski;
 • 15.12 (czwartek) o godz. 9:00 – język polski;
 • 15.12 (czwartek) o godz. 14:00 – język niemiecki, język francuski;
 • 16.12 (piątek) o godz. 9:00 – język angielski;
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 – historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, fizyka;
 • 19.12 (poniedziałek) 9:00 – matematyka;
 • 19.12 (poniedziałek) 14:00 – języki mniejszościowe, hiszpański, geografia;
 • 20.12 (wtorek) o godz. 9:00 – biologia;
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 – informatyka, język rosyjski, język włoski;
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 – chemia;
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 – historia.

Wyniki próbnych egzaminów nie będą przeliczane na ocenę szkolną. Decyzja o tym, czy w danej placówce odbędą się próbne testy, należy do dyrekcji szkoły. Uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu próbnego. Wystarczy, że poinformuje o tym szkołę, składając specjalne pismo w sekretariacie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: UAinKrakow
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom