„Dobry start 300+”. Pomoc dla dzieci rozpoczynających szkołę

„Dobry start 300+”. Pomoc dla dzieci rozpoczynających szkołę

Dodano: 
Nauka zdjęcie ilustracyjne
Nauka zdjęcie ilustracyjne 
„Dobry Start” to jednorazowe rządowe wsparcie wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

1 lipca już rozpoczęto przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach programu „Dobry Start” w Polsce. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak zarejestrować się online?

Najpierw użytkownik zakłada konto i loguje się do portalu PUE ZUS. Następnie tworzy nowy wniosek. Wniosek jest składany w imieniu jednego z rodziców (lub opiekuna) dziecka.

Kolejnym krokiem jest określenie roku akademickiego – 2022/2023, za który będzie wypłacona pomoc. Należy wypełnić formularz z danymi osobowymi osoby wypełniającej wniosek oraz miejscem zamieszkania w Polsce.

Wybierając obywatelstwo ukraińskie użytkownik zostanie ostrzeżony, że legalność Twojego pobytu w Polsce będzie musiała zostać potwierdzona oświadczeniem o następującej treści: „Informuję, że jestem obywatelem Ukrainy/małżonek obywatela Ukrainy i przybyłem do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi”. Zamiast oświadczenia możesz dołączyć skan PESEL UKR na koniec wypełniania wniosku.

Następnie należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane osobowe oraz zaznaczyć, że dziecko będzie się uczyło w szkole w bieżącym roku szkolnym (dopłaty nie dotyczą uczniów zerówki.) Należy wpisać informacje o szkole i zapoznać się z klauzulą o odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych informacji we wniosku.

Wniosek jest gotowy. Niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do otrzymania świadczenia „300+” najlepiej dołączyć do wniosku w formacie JPEG. W celu ostatecznego wysłania wniosku ważne jest zaznaczenie go w systemie PUE. Po czym zgłoszenie zostanie wysłane.

Dla kogo 300+?

Program dotyczy dzieci do 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24. roku życia), uczących się w szkole podstawowej, liceum, gimnazjum, a także w szkole politechnicznej. Jednocześnie nie dotyczy dzieci chodzących do przedszkoli i uczniów zerówki.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ministerstwo Rodziny i polityki społecznej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom