Nowy program dla studentów i naukowców z Ukrainy. Można kontynuować karierę w Polsce

Nowy program dla studentów i naukowców z Ukrainy. Można kontynuować karierę w Polsce

Dodano: 
Narodowy Centrum Nauki w trakcie przyjęcia programu stypendialnego
Narodowy Centrum Nauki w trakcie przyjęcia programu stypendialnego Źródło:Narodowy Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki zaprasza studentów z Ukrainy do udziału w nowym programie stypendialnym. Projekt daje możliwość kontynuowania studiów, przygotowania pracy magisterskiej lub doktorskiej, a także innych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych.

Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne instytucje naukowe. Jednostka składająca wniosek o grant musi wskazać opiekunkę lub opiekuna naukowego, wspierającego stypendystkę lub stypendystę programu. Wniosek musi również zawierać plan integracji studenta lub młodego naukowca z polskim środowiskiem badawczym oraz informację o korzyściach, jakie może odnieść ukraińskie środowisko akademickie z wiedzy i doświadczenia, które laureat programu zdobędzie w Polsce.

Wymagania formalne

Student/naukowiec przystępujący do programu musi spełniać następujące wymagania:

  • nie posiada stopnia naukowego doktora lub równorzędnych kwalifikacji (w systemie ukraińskim – kandydat nauk),
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) lub zamierza opuścić Ukrainę,
  • był/jest studentem/doktorantem na ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub był/pracuje w instytucji naukowej na Ukrainie.

Czas trwania stypendium

Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Rozpoczną się nie później niż 1 marca 2023 roku. Stypendium może być realizowane częściowo zdalnie z terytorium Ukrainy, ale nie dłużej niż w połowie proponowanego okresu realizacji programu.

Termin składania wniosków

Okres składania wniosków rozpoczął się 26 lipca i potrwa do 26 sierpnia (w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony do 3 miesięcy). Wniosek składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres e-mail NCN w określony sposób.

Środki finansowe w ramach programu NCN

Finansowanie ze środków NCN obejmuje stypendium oraz koszty przyjęcia na studia. Wysokość finansowania z NCN przeznaczonego dla jednego stypendysty wynosi od 3,5 tys. do 5 tys. zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się też o niższe kwoty i zaplanować pokrycie części kosztów ze środków własnych.

Kwotę należy przeznaczyć na następujące wydatki: edukację (w tym kursy językowe), prowadzenie prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej, świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej związanej z nauką.

Opłata za przyjęcie studenta/naukowca może zostać podwyższona kosztem środków własnych uczelni przyjmującej.

Program stypendialny finansowany jest z funduszy norweskich i EOG w ramach Programu badania podstawowe, którego operatorem jest NCN. Warunki przeprowadzenia konkursu zostały zatwierdzone przez partnera programu – Norweską Radę Badań (Research Council of Norway).

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Narodowy Centrum Nauki
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom