Jak potwierdzić ukraiński dyplom w Polsce? Nostryfikacja krok po kroku

Jak potwierdzić ukraiński dyplom w Polsce? Nostryfikacja krok po kroku

Dodano: 
Graduacja
Graduacja Źródło: Unsplash / Fabian Centeno
W krajach przyjmujących migrantów świadectwa i dyplomy można zalegalizować za pomocą procedury nostryfikacji. Uznanie zagranicznego dyplomu daje prawo do kontynuowania nauki i działalności zawodowej w Polsce i odbywa się na zasadzie indywidualnej.

Jeżeli chcesz, aby twój dyplom został uznany w Polsce, powinieneś skontaktować się z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W celu uznania dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oryginał dyplomu i suplement do dyplomu uzyskanego na Ukrainie,
  • kopia oryginału dyplomu i suplementu do dyplomu,
  • tłumaczenie oryginału dyplomu i suplementu do dyplomu (od polskiego tłumacza przysięgłego).

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Departament Współpracy Międzynarodowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa.

Procedura weryfikacyjna jest bezpłatna i trwa do trzech tygodni. Polega na sprawdzeniu autentyczności dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności kwalifikacji dyplomu z poziomem wykształcenia i kwalifikacji w Polsce. Na podstawie wyników egzaminu i analizy porównawczej programu studiów podejmuje się decyzję o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych i wydawany jest odpowiedni certyfikat.

W przypadku, jeżeli Twój program odbiega od polskiej normy, zostaniesz poproszony o kontynuowanie studiów lub przejście procedury nostryfikacyjnej, na którą również zostanie wydany odpowiedni certyfikat.

Opracowała: Kateryna Orda
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom