Bezpłatna opieka medyczna dla ludzi z Ukrainy. Jak skorzystać?

Bezpłatna opieka medyczna dla ludzi z Ukrainy. Jak skorzystać?

Dodano: 
Ubezpieczenie medyczne, zdjęcie ilustracyjna
Ubezpieczenie medyczne, zdjęcie ilustracyjna Źródło:Shutterstock
Uchodźcy z Ukrainy, którzy znajdują się w Polsce, mogą korzystać się z bezpłatnej państwowej opieki zdrowotnej. Pozostałe osoby mają możliwość ubezpieczenia się.

Ukraińcy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później, mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce. Dotyczy to również nieletnich.

Świadczenia w ramach państwowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • podstawową opiekę medyczną,
 • specjalistyczną opiekę ambulatoryjną,
 • badania diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • leczenie w szpitalu,
 • leczenie psychiatryczne,
 • rehabilitacja (z wyjątkiem ośrodków wypoczynkowych),
 • usługi stomatologiczne

Aby skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej, należy posiadać dokument potwierdzający datę przekroczenia polskiej granicy nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku.

Ubezpieczenie NFZ

Osoby z Ukrainy, które przebywały w Polsce przed 24 lutego i nie podlegają wyjątkom dla uchodźców, mogą ubezpieczyć się samodzielnie. W tym celu należy złożyć pewny wniosek do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Formularz zgłoszeniowy można uzyskać w biurze NFZ lub na stronie internetowej urzędu.

Ubiegając się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, należy przedstawić paszport oraz jeden z następujących dokumentów:

 • wiza pracownicza (wiza pracownicza);
 • zezwolenie na pobyt na czas określony;
 • zezwolenie na pobyt w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta UE;
 • zgoda na pobyt tolerancyjny;
 • dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce lub korzystanie na jej terytorium z ochrony czasowej.

Po zawarciu umowy z NFZ należy skontaktować się z oddziałem NFZ lub inspektoratem ZUS, gdzie należy złożyć wniosek o ubezpieczenie zdrowotne na formularzu ZUS ZZA. Po wypełnieniu należy go wydrukować i zanieść osobiście lub pocztą wysłać do urzędu okręgowego ZUS.

Osoby, które przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, są zobowiązane do ubezpieczenia także członków swojej rodziny, jeśli oni nie są objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na innej podstawie. Aby zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS należy złożyć wniosek na formularzu ZUS ZCNA.

Środki przelewane są na rachunek bankowy ZUS. Informacje o wielkości wkładu można uzyskać na stronie internetowej. Składka za każdy miesiąc kalendarzowy powinna zostać opłacona do 15 dnia następnego miesiąca. Ubezpieczenie zdrowotne można również uzyskać z pomocą prywatnej firmy ubezpieczeniowej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom