Zmiany w ubieganiu się o wizę do Polski. Jakie były aktualizacje?

Zmiany w ubieganiu się o wizę do Polski. Jakie były aktualizacje?

Dodano: 
konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
konsulat Rzeczypospolitej Polskiej Źródło: Shutterstock / LIDERO
Konsulat Generalny RP ogłosił zmiany w zasadach ubiegania się o wizę. Od tej pory składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą pocztową.

Na oficjalnej stronie Konsulatu Generalnego na Facebooku pojawiła się informacja, że od 8 grudnia wnioski wizowe można składać tylko drogą pocztową. Konsulat zdecydował się na wprowadzenie takich innowacji z powodu ciągłego ostrzału ukraińskich miast przez rosyjską armię. Osobiste ubieganie się o wizę będzie możliwe po poprawie sytuacji bezpieczeństwa i przy stabilnych dostawach energii elektrycznej.

Jakie są zmiany w składaniu dokumentów?

Konsulat RP poinformował, że wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie przesyłki pocztowej. Zgodnie z tą decyzją zniesiony zostanie obowiązek wstępnej rejestracji w jasno określonym terminie, ponieważ teraz zgłoszenia będzie można wysyłać w dowolnym momencie.

Przypominamy jednak, że wniosek zamieszczony na stronie konsulatu w formie elektronicznej należy wypełnić, a następnie wydrukować. Wnioskodawca musi wypełnić ten wniosek samodzielnie, rezygnując z usług osób upoważnionych.

„Szczegółowe informacje na temat nowej procedury składania dokumentów w centrum wizowym dostępne są na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy usług” – poinformował Konsulat Generalny.

Istnieje jednak szereg wniosków, które są przyjmowane bezpośrednio w konsulacie:

  • wnioski o wydanie wizy Schengen,
  • wnioski o wydanie wizy krajowej składane przez członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i UE,
  • wnioski o wydanie wiz krajowych przez posiadaczy kart polskich,
  • wnioski o wydanie kart małego ruchu granicznego.

Czy do ubiegania się o wizę potrzebny jest kurier?

Od 8 grudnia Centrum Wizowe we Lwowie będzie przyjmować tylko te wnioski, które zostały wysłane za pośrednictwem usługi dwustronnej przesyłki kurierskiej.

Z usługi wizy pocztowej mogą skorzystać jedynie obywatele Ukrainy, którzy chcą ubiegać się o wizę krajową do Polski, mają prawo do pracy lub nauki lub posiada ważne zaproszenie. Również jeżeli obywatel jest właścicielem firmy w Polsce lub zamierza ubiegać się o wizę krajową jako posiadacz Karty Polaka.

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy uiścić opłatę za usługę i zamówić dostawę kurierem z Meest. Cena dostawy w dwie strony to 545 UAH lub 66 zł.

Od tej pory wszystkie wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do konsulatu. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 30 dni roboczych. Paszporty złożone przed 8 grudnia można otrzymać bezpośrednio w punkcie wydawania od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 16:30.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: ukrayina.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom