Program „500+ dla dorosłych” w Polsce. Jak ubiegać się o wsparcie?

Program „500+ dla dorosłych” w Polsce. Jak ubiegać się o wsparcie?

Dodano: 
Starsza para spacerująca po parku
Starsza para spacerująca po parku Źródło: Unsplash
W Polsce istnieje program „500+ dla dorosłych”, który jest formą pomocy dla niepełnosprawnych lub starszych obywateli niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To wsparcie jest także dostępne dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Rządowy program, znany jako „świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”, jest regulowany przez odpowiednią ustawę od lipca 2019 roku. Aby otrzymać to wsparcie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, takich jak ukończenie18 lat, stałe zamieszkanie w Polsce, niepełnosprawność oraz brak innych emerytur lub świadczeń społecznych.

Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy?

Świadczenia przysługują osobom, które są niezdolne do pracy, potrzebują stałej opieki i nie otrzymują innych emerytur lub świadczeń społecznych.

Wysokość świadczeń wynosi 500 złotych, jeśli osoba nie otrzymuje innych świadczeń lub otrzymuje je, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł. Wysokość świadczeń może być niższa, jeśli ktoś pobiera emeryturę rentę lub inne świadczenia, a ich łączna kwota brutto przekracza 1657,80 złotych, ale pozostaje poniżej 2157,80 złotych. W takiej sytuacji, w razie pozytywnej decyzji, ZUS obliczy różnicę między kwotą 2157,80 zł i łączną kwotą przysługujących tej osobie świadczeń.

To ważne wsparcie finansowe jest dostępne także dla cudzoziemców z legalnym statusem pobytu w Polsce, w tym dla Ukraińców ze statusem UKR.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie tego świadczenia można złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Polski (ZUS), online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub pocztą. W formularzu należy podać dane osobowe, adres zameldowania i faktycznego pobytu, a także przedstawić dokumenty potwierdzające niezdolność osoby do samodzielnego funkcjonowania.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczeń powinna zostać podjęta przez ZUS w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami ZUS w oddziale lub telefonicznie przez infolinię 22 560 16 00.

Czytaj też:
Autorska praca dyplomowa w Polsce. Jak uniknąć plagiatu?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ZUS
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom