Jak poprawić działanie granicy polsko-ukraińskiej? Konferencja w Lublinie

Jak poprawić działanie granicy polsko-ukraińskiej? Konferencja w Lublinie

Dodano: 
Międzynarodowa konferencja w Lublinie z udziałem wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk
Międzynarodowa konferencja w Lublinie z udziałem wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk Źródło: lublin.uw.gov.pl
Na międzynarodowej konferencji w Lublinie zostały omówione tematy związane z granicą między Polską a Ukrainą. W negocjacjach wzięli udział wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz grupa przedstawicieli polskiego rządu.

12 grudnia w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja „Polsko-ukraińska granica – szansa czy bariera rozwoju?”. W sesji inauguracyjnej wzięli udział wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, sekretarz stanu MSWiA RP Paweł Szefernaker, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz grupa przedstawicieli polskiego rządu.

„Polsko-ukraińska granica – szansa czy bariera rozwoju?”

W trakcie konferencji 12-13 grudnia przedstawiciele obu krajów rozmawiali o aspektach prawnych, dotyczących funkcjonowania granicy. Poruszone zostały tematy transportowo-logistycznego udziału Polski w handlu międzynarodowym, zwiększenia efektywności transportu kolejowego, czy nowych technologii w obsłudze polsko-ukraińskiej granicy.

Celem spotkania było podjęcie decyzji mających na celu maksymalne zwiększenie transferu pomocy humanitarnej, handlu zgodnie z potrzebami partnerów międzynarodowych, a także udzielenie pomocy przedsiębiorcom z Polski i innych krajów UE. Podczas spotkania ukraińska wicepremier Irena Wereszczuk wyraziła słowa podziękowania Polakom za codzienne wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Walczymy i będziemy walczyć za naszą i waszą wolność, przyszłość państw europejskich, za demokrację i wartości. Musimy robić wszystko, byśmy mieli jak najwięcej wspólnych kontaktów w sferze kulturalnej, gospodarczej i handlowej. To wszystko uniemożliwi w przyszłości ataki ze strony agresywnego sąsiada, który myśli, że w taki sposób może zwyciężyć. My zwyciężymy, jeżeli będziemy razem i za to dziękuję – podkreśliła wicepremier Ukrainy.

Polski sekretarz stanu MSWiA Paweł Szefernaker także zaznaczył, że pomoc uchodźcom z Ukrainy stała się możliwa dzięki zjednoczeniu sił polskiego społeczeństwa, samorządów, organizacji rządowych i pozarządowych. – Robiliśmy wszystko, by każda osoba uciekająca przed wojną otrzymała pomoc – podkreślił.

VI Międzynarodowa Konferencja Lubelska

Międzynarodowe spotkanie odbywa się po raz szósty i nakreśla nowe kierunki rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w celu poprawy obecnej sytuacji i wypracowania rozwiązań dla przyszłej współpracy krajów. Organizatorami spotkania są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: lublin.uw.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom