Kto może opuścić Ukrainę? Zmiany w zasadach przekraczania granicy dla mężczyzn

Kto może opuścić Ukrainę? Zmiany w zasadach przekraczania granicy dla mężczyzn

Dodano: 
Policja drogowa Ukrainy
Policja drogowa Ukrainy Źródło: Facebook / zahonuy kordon
Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził zmiany do ustawy dotyczącej zasad przekraczania granicy dla mężczyzn, którzy mogą opuścić Ukrainę. Tym chodzi o kierowców.

W związku z rosyjską agresja od 24 lutego na terytorium Ukrainy wprowadzony został stan wojenny. Mobilizacja w Ukrainie została oficjalnie przedłużona do 19 lutego 2023 roku. 15 listopada Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził nową ustawę nr 1285 zgodnie z którą kierowcy mogą nieprzerwanie przebywać za granicą nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od daty przekroczenia granicy państwowej zamiast dotychczasowych 45-ciu.

Została także zmieniona lista dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granicy dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby muszą mieć przy sobie następujące dokumenty:

  • certyfikat potwierdzający odpowiedni status niepełnosprawności;
  • akt rentowy lub zaświadczenie potwierdzające powołanie do pomocy społecznej, w którym wskazano grupę i przyczynę niepełnosprawności.

Prawo do wyjazdu z Ukrainy w przypadku mężczyzn dotyczy osób poniżej 18. oraz powyżej 60. roku życia. Ponadto wyjeżdżać z kraju mogą:

  • mężczyźni niebędący wojskowymi (ze względów zdrowotnych/osoby niepełnosprawne);
  • marynarze, kolejarze, pracownicy lotnictwa, wolontariusze;
  • mężczyźni, którzy towarzyszą niepełnosprawnemu dziecku za granicą;
  • mężczyźni mające troje lub więcej dzieci i utrzymują je (fakt utrzymywania dzieci musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami)
  • mężczyźni, którzy samodzielnie wychowują dzieci do 18. roku życia (wymagane dokumenty: akt urodzenia i zaświadczenie potwierdzające ten fakt).

Wprost Ukraina wcześniej informował, że ukraińscy studenci studiujący za granicą nie mają prawa wyjazdu z terytorium Ukrainy.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Ukrayina.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom