Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii w Nowym Jorku

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii w Nowym Jorku

Dodano: 
Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, Polski Zbigniew Rau i Wielkiej Brytanii James Cleverly.
Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, Polski Zbigniew Rau i Wielkiej Brytanii James Cleverly. Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Bartosz Peterman
Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii, którzy przebywają w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, rozmawiali o przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji.

22 września podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, Polski Zbigniew Rau i Wielkiej Brytanii James Cleverly.

Сzym jest Zgromadzenie Ogólne ONZ?

Zgromadzenie Ogólne ONZ odbywa się corocznie jesienią. 12 września otwarto jego 77. sesję, a w dniach 20-26 września odbywa się tradycyjny tydzień wydarzeń na wysokim szczeblu. Biorą w nich udział prezydenci, szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych. Tematem 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest „Punkt zwrotny: Transformacyjne rozwiązania dla połączonych wyzwań”.

Na forum ONZ poruszane są takie kwestie jak: zmiany klimatu, kryzys żywnościowy, skutki pandemii COVID-19, ochrona praw mniejszości narodowych oraz rezygnacja z broni jądrowej. Jeden z dni poświęcono sytuacji w Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji.

W 77. sesji bierze udział także delegacja Ukrainy pod kierownictwem ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby.

Ukraina – Polska – Wielka Brytania

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się w ramach trójstronnego formatu Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii, który został zainicjowany w tym roku w Kijowie.

Według MSZ Ukrainy szefowie dyplomacji koordynowali działania mające na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji w kontekście ogłoszenia częściowej mobilizacji Rosjan do kontynuowania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Ukrainy, Polski, Wielkiej Brytanii

Ministrowie potwierdzili wolę dalszego wsparcia Polski i Wielkiej Brytanii dla Ukrainy w przeciwdziałaniu agresji Rosji. Zapowiedzieli opracowanie propozycji długoterminowego wsparcia dla Ukrainy, aby pomóc jej w zapobieganiu i odpieraniu przyszłych ataków. Umówili się na rozwijanie współpracy trójstronnej, w szczególności w celu wzmocnienia zdolności obronnych trzech krajów i wschodniej flanki NATO.

„Ministrowie potępili dalszą mobilizację sił w Rosji, która tylko odrzuca możliwość ustanowienia pokoju” – informuje MSZ Ukrainy.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: MZS Ukrainy / RPK-Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom