Polska i kraje bałtyckie wprowadzają zakaz wydawania wiz Schengen dla Rosjan

Polska i kraje bałtyckie wprowadzają zakaz wydawania wiz Schengen dla Rosjan

Dodano: 
Wiza, zdjęcie ilustracyjne
Wiza, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Od 19 września kraje Polska, Estonia, Litwa i Łotwa przestaną wydawać wizy Schengen rosyjskim turystom. Przepisy dotyczą wszystkich Rosjan, wyjątkiem są osoby przybywające do strefy Schengen ze względów humanitarnych, dyplomaci, rosyjscy dysydenci i ich rodziny.

Na stronie internetowej Rządu Litwy zostało opublikowane wspólne oświadczenie premierów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski w sprawie unijnych wiz dla obywateli Rosji. Ministrowie podkreślają, że podróżowanie do UE to dla Rosjan przywilej, a nie prawo człowieka.

„Wśród obywateli Rosji wjeżdżających do strefy Schengen są osoby, które przyjeżdżają w celu podważenia bezpieczeństwa naszych krajów, ponieważ trzy czwarte obywateli Rosji popiera agresję Rosji na Ukrainie… niedopuszczalne jest, aby obywatele państwa-agresora mogli wolno podróżować do UE, gdy na Ukrainie ludzie są torturowani i zabijani” – piszą w oświadczeniu premierzy czterech krajów.

Którzy Rosjanie mogą skorzystać z wizy?

„To nie jest bezpośredni zakaz wjazdu, a uzgodnione wspólnie wyjątki prawne pozostaną w mocy dla dysydentów, z przyczyn humanitarnych, dla posiadaczy zezwoleń na pobyt, dla ułatwienia przewozu ładunków i usług transportowych, misji dyplomatycznych itp.. Wspieramy przeciwników reżimu Putina i zapewnimy im możliwość opuszczenia Rosji” – czytamy w oświadczeniu.

Czy cała Unia zakaże wjazdu Rosjan?

Kraje bałtyckie i Polska uzgodniły, że działania te są podejmowane w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także bezpieczeństwa wspólnej strefy Schengen. Kraje nadal chcą wprowadzenia ograniczeń dotyczących wjazdu i wiz dla Rosjan przez wszystkie państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone z Schengen.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Government of the Republic of Lithuania
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom