Wymiana hrywien na złotówki w Polsce. Niedługo zmiana zasad

Wymiana hrywien na złotówki w Polsce. Niedługo zmiana zasad

Dodano: 
polska waluta
polska waluta Źródło: Shutterstock
Obywatele Ukrainy do 10 września mogą wymienić w Polsce do 10 tys. hrywien na złotówki bez opłat za transakcję w wybranych placówkach PKO BP. Wymiana odbywa się po oficjalnym kursie, bez spreadu walutowego.

Obecnie możliwość wymiany oferuje 100 placówek PKO Banku Polskiego w całym kraju, ich lista dostępna jest na stronie internetowej banku także w języku ukraińskim. Warunkiem wymiany jest okazanie ukraińskiego dowodu osobistego wydanego po 2016 roku lub paszportu.

Wymiana potrwa do 10 września

Bezpłatna wymiana do 10 tysięcy hrywien na złotówki dla dorosłych obywateli Ukrainy potrwa do 10 września. Od początku programu wymianę zrealizowało około 80 000 obywateli. Wymienione zostały 681 mln hrywien (prawie 93 mln zł). Ostatnio liczba transakcji znacznie spadła. W związku z tym PKO Bank Polski podjął decyzje o wstrzymaniu wymiany od 10 września. Do tego dnia nadal będzie można wymieniać hrywny na złotówki w placówkach bankowych na terenie całego kraju.

Umowa między NBP i NBU

Zgodnie z umową wszystkie hrywny skupowane przez PKO BP zostają sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który następnie odsprzedaje je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Pierwsza transza została w pełni opłacona przez ukraiński bank centralny pod koniec czerwca. Program zakłada odkup do 10 miliardów hrywien.

Polski bank centralny był pierwszym, który podpisał tego typu umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy. Kolejne kraje skorzystały z rozwiązań opracowanych przez Polskę. Następnie możliwość bezpłatnej wymiany hrywien uruchomiła Belgia. Aktualnie podobne umowy obowiązują między innymi na Litwie, w Niemczech czy we Włoszech.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Narodowy Bank Polski
Powyższy artykuł, którego autorami są Narodowy Bank Polski Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom