Będzie łatwiej o polską wizę. We Lwowie zacznie działać PPWW

Będzie łatwiej o polską wizę. We Lwowie zacznie działać PPWW

Dodano: 
Dokumenty, zdjęcie ilustracyjne
Dokumenty, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Scott Graham
29 sierpnia we Lwowie rozpocznie działalność polskie centrum przyjmowania wniosków wizowych. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Już w najbliższy poniedziałek, 29 sierpnia, we Lwowie zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków wizowych na potrzeby Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. „Celem uruchomienia punktu przyjmowania wniosków wizowych (PPWW) jest skrócenie czasu oczekiwania na złożenie wniosku, zapewnienie lepszych warunków osobom chcącym złożyć wnioski wizowe bezpośrednio w PPWW, a także umożliwienie złożenia wniosku drogą korespondencyjną” – czytamy w komunikacie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

To spora zmiana, ponieważ po 24 lutego możliwe było uzyskanie wizy jedynie bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, a centra wizowe były zamknięte do odwołania.

PPWW we Lwowie. Jakie wnioski można składać?

Na początku centrum wizowe będzie przyjmować tylko wnioski o wydanie wiz krajowych. „Od momentu otwarcia centrum wizowego zawieszone zostanie przyjmowanie wniosków o wydanie wizy krajowej bezpośrednio w konsulacie, z wyjątkiem członków rodzin obywateli UE, a także posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny. Termin złożenia wniosku wizowego w centrum wizowym zostanie określony w systemie e-konsulat w drodze losowania. Osoba, która otrzyma informację o wyznaczonym terminie składania wniosków od 29 sierpnia, uiszcza opłatę za usługę i w wyznaczonym terminie składa lub przekazuje wniosek do centrum składania wniosków wizowych” – informuje konsulat.

Jak podaje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, „wiza krajowa typu „D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok”. Wspomniany dokument umożliwia również poruszanie się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.

Kto może składać wnioski? Jak się zarejestrować?

W punkcie, który zostanie otwarty za kilka dni, składać wnioski mogą ludzie z całej Ukrainy. „Obecnie wydajemy we Lwowie wizy dla mieszkańców całej Ukrainy, w związku z tym z usług punktu przyjmowania wniosków we Lwowie będą mogli skorzystać mieszkańcy wszystkich obwodów” – czytamy.

Dokładne informacje na temat zasad składania wniosków wizowych będą dostępne na stronie internetowej usługodawcy, która wkrótce zostanie uruchomiona oraz na stronie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom