Zełenski zmienia prawo dla Polaków. Jest projekt ustawy

Zełenski zmienia prawo dla Polaków. Jest projekt ustawy

Dodano: 
Wolodymyr Zełenski
Wolodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skierował do parlamentu projekt ustawy „W sprawie ustanowienia gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli RP przebywających na terytorium Ukrainy”. Jakie ułatwienia przewiduje dokument?

Projekt ustawy przewiduje przyznanie obywatelom polskim i członkom ich rodzin możliwości legalnego pobytu w Ukrainie na czas 18 miesięcy. Obywatele RP będą mieli prawo do zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, nauki w placówkach edukacyjnych oraz opieki medycznej na terytorium Ukrainy na takich samych zasadach jak i obywatele kraju.

Prawo czasowego pobytu w Ukrainie dla Polaków

Anulowany zostaje obecny 90-dniowy okres bezwizowy z Ukrainą dla obywateli Polski. Od momentu wjazdu na Ukrainę, Polacy będą mieli możliwość pozostanie na terytorium Ukrainy przez 1,5 roku bez żadnych dodatkowych warunków. Prawo wejdzie w życie od momentu uchwalenia ustawy.

Obywatele Polscy będą mieli prawo do:

  • uzyskania numeru rejestracyjnego podatnika(TIN) w Ukrainie;
  • zatrudnienie bez dodatkowych zezwoleń (dotyczy również pracowników naukowo-pedagogicznych i medycznych);
  • ochrony socjalnej, w tym odszkodowanie w przypadku całkowitej, częściowej lub czasowej niezdolności do pracy, utraty żywiciela rodziny, bezrobocia spowodowanego okolicznościami od nich niezależnymi;
  • prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy;
  • bezpłatnego kształcenia w placówkach oświatowych państwowych, otrzymywania stypendiów, pomocy materialnej lub preferencyjnych pożyczek długoterminowych na zdobycie wykształcenia;
  • opieki medycznej na takich samych zasadach jak obywatele Ukrainy;
  • otrzymywania pomocy z Funduszu Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych;
  • świadczenia socjalnego po otrzymaniu numeru ewidencyjnego karty płatnika podatku w Ukrainie i złożeniu oświadczenia majątkowego i dochodowego;

Zgodnie z prezydencką ustawą obywatele polscy, którzy przyjeżdżają w Ukrainę w celu podjęcia pracy, otrzymają zezwolenie na pobyt na czas trwania umowy o pracę (nie dłużej niż 3 lata). W tym celu wystarczy złożyć wniosek, dostarczyć umowę o pracę i kopię paszportu z tłumaczeniem na język ukraiński.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

W przypadku przyjęcia przez parlament projektu ustawy „W sprawie ustanowienia gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli RP przebywających na terytorium Ukrainy”, większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia oficjalnej publikacji. Następnego dnia po publikacji wejdą w życie jedynie przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na pobyt na Ukrainie obywatelom Polski.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział pojawienie się projektu ustawy jeszcze w maju. Według niego jest to dokument podobny do przyjętego przez Sejm RP w stosunku do obywateli Ukrainy.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom