Od 1 lipca Ukraińcy nie będą mogli korzystać z bezpłatnych pociągów PKP Intercity w Polsce

Od 1 lipca Ukraińcy nie będą mogli korzystać z bezpłatnych pociągów PKP Intercity w Polsce

Dodano: 
PKP Intercity
PKP Intercity Źródło: shutterstock.com / Marcin Kadziolka
30 czerwca skończyły się bezpłatne przejazdy dla Ukraińców pociągami PKP Intercity. Od 1 lipca obowiązują nowe zasady.

Ogólne zasady korzystania z polskich pociągów od 1 lipca

PKP Intercity informuje, że dotychczasowe zasady wydawania bezpłatnych biletów dla uchodźców z Ukrainy obowiązywały do czwartku 30 czerwca. Od piątku 1 lipca przejazdy te odbywać się będą na ogólnych zasadach zawartych w regulaminie PKP Intercity.

Do końca czerwca z usług PKP Intercity skorzystało ponad 2,3 mln obywateli Ukrainy.

Infolinia w języku ukraińskim

PKP Intercity przypomniał, że istnieje specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy, którzy chcą otrzymywać informacje w swoim ojczystym języku o rozkładzie jazdy pociągów i innych tematach pasażerskich.

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu od 8.00 do 18.00, można skontaktować się z infolinią pod tym numerem +48 22 473 00 86

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom