Kolejna pomoc finansowa dla Ukraińców w Polsce. Wyjaśniamy, komu przysługuje i jak ją dostać

Kolejna pomoc finansowa dla Ukraińców w Polsce. Wyjaśniamy, komu przysługuje i jak ją dostać

Dodano: 
Pomoc Polakom z Ukrainy
Pomoc Polakom z Ukrainy Źródło: wspolnotapolska.org.pl / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Program Pomoc Polakom z Ukrainy to nowa forma pomocy finansowej dla Ukraińców posiadających Kartę Polaka lub dla członków rodziny osoby posiadającej Kartę Polaka.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundację Wolność i Demokracja oraz Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Jaka pomoc jest dostępna?

  • jednorazowa pomoc finansowa (1505 zł dla osoby dorosłej, 752,50 zł dla osoby niepełnoletniej)
  • organizacja bezpłatnego jednorazowego kursu języka polskiego dla dorosłych - jednorazowe dofinansowanie kosztów kursów podnoszenia kwalifikacji, kursów zawodowych
  • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp również jednorazowo

Kto może skorzystać?

  • Posiadacze Karty Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
  • Osoby, które posiadały Kartę Polaka, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

Jak zarejestrować się do programu?

Aby zgłosić się do programu Pomoc Polakom z Ukrainy, trzeba odwiedzić jeden z punktów w różnych miastach Polski:

Pomoc Polakom z Ukrainy

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom