Praca dla 2000 uchodźców z Ukrainy. Oferty z Polski i Rumunii

Praca dla 2000 uchodźców z Ukrainy. Oferty z Polski i Rumunii

Dodano: 
Rekrutacja pracowników z Ukrainy
Rekrutacja pracowników z Ukrainy Źródło: shutterstock.com / Halfpoint
Organizacja NESsT przy wsparciu IKEA Social Entrepreneurship i Cisco Foundation uruchomiła inicjatywę Wsparcia w zatrudnieniu uchodźców. W ramach programu płatności otrzymają małe i średnie firmy w Polsce i Rumunii, które ułatwiają życie przesiedleńcom.

Od sześciu miesięcy Europa przeżywa największy kryzys od zakończenia II wojny światowej. W związku z inwazją na pełną skalę Rosji na suwerenne terytorium Ukrainy 24 lutego około 9 mln uchodźców zostało zmuszonych do ucieczki do Unii Europejskiej.

Polska stała się krajem, który udzielił schronienia największej liczbie uchodźców – 6 mln, a ponad 1,5 mln zarejestrowano w Rumunii. W związku z tym kraje potrzebują wsparcia w tworzeniu miejsc pracy i doskonaleniu zawodowym uchodźców.

„Większość z nich to kobiety, które muszą odnaleźć się w nowym otoczeniu i zapewnić sobie i swoim dzieciom dobre warunki do życia, co rodzi nowe wyzwania dla rynku pracy. Oprócz osób z Ukrainy, uchodźcy w Polsce i Rumunii to także dziesiątki tysięcy osób o narodowości czeczeńskiej, osoby z Białorusi, Afganistanu, Turcji, Tadżykistanu oraz innych krajów Afryki i Azji” –podkreślają przedstawiciele organizacji.

Czym zajmuję się NESsT?

NESsT zapewnia godne miejsca pracy dla mieszkańców Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, którzy napotykają na bariery w zatrudnieniu.

facebook

NESsT Polska i Rumunia zainwestowały łącznie ponad 4 mln dolarów w 44 przedsiębiorstwa, które zapewniły szkolenia i wysokiej jakości miejsca pracy ponad 4600 osobom z grup defaworyzowanych.

Inicjatywa Wsparcia zatrudnienia uchodźców

Już na początku wojny wiele firm, które już współpracowały z NESsT w Polsce i Rumunii, szybko zareagowało na sytuację uchodźców z Ukrainy i zmobilizowało swoje zasoby, aby zaspokoić pilne potrzeby w zakresie BHP.

– Oprócz szybkiej pomocy w postaci żywności i schronienia uchodźcy potrzebują wsparcia w zakresie zatrudnienia, bo właśnie ono pozwala im odzyskać bezpieczeństwo ekonomiczne i odbudować źródło utrzymania. To często brakujący element pomocy humanitarnej – opowiada Filip Wadowski, Country Director, NESsT Poland, i dodaje – W samym 2021 r. status uchodźcy przyznano ponad 2100 cudzoziemcom przybyłym do Polski. Nasza Inicjatywa Wsparcia Zatrudnienia Uchodźców zapewni prawie tyle miejsc pracy, co pokazuje jej znaczenie pod względem wielkości i zakresu.

Jak dołączyć do inicjatywy?

Dzięki Inicjatywie Wsparcia Zatrudnienia Uchodźców NESsT 15 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce i w Rumunii otrzyma finansowanie oraz pomoc biznesową na zwiększenie skali swojej działalności, a także wzmocnienie pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego. Inicjatywa poszukuje przedsiębiorstw oferujących szkolenia zawodowe, wysokiej jakości oferty pracy oraz kompleksowe usługi dla uchodźców w Polsce i Rumunii.

Wybrane w naborze firmy otrzymają środki na inwestycję w kwocie do 95 000 euro, doradztwo i wsparcie biznesowe, a także możliwość współpracy z doświadczonymi mentorami i ekspertami z sieci NESsT, Cisco Foundation i IKEA Social Entrepreneurship. Więcej informacji o naborze można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej.

Zgłoszenia trwają do 23 września, a finalistów Inicjatywy poznamy w marcu 2023 r. Jest możliwość zgłoszenia firmy przez formularz aplikacyjny.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / NESsT
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom