Jak wyjechać z Polski bez utraty statusu PESEL UKR?

Jak wyjechać z Polski bez utraty statusu PESEL UKR?

Dodano: 
Droga, zdjęcie ilustracyjne
Droga, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Obywatele Ukrainy, którzy opuszczają terytorium Polski, po powrocie będą mogli nadal korzystać ze statusu PESEL UKR. Podczas kontroli granicznej muszą okazać e-dokument diia.pl.

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ci, którzy wyjeżdżają z Polski na okres krótszy niż 30 dni, po powrocie do Polski będą nadal mieli aktywny status PESEL UKR. Podczas kontroli paszportowej o wcześniej aktywnym PESEL UKR należy poinformować polską Straż Graniczną.

W jakich przypadkach obywatele Ukrainy mogą stracić status PESEL UKR?

Jeżeli dane cudzoziemca nie zostaną poprawnie wpisane do rejestru podczas kontroli granicznej, może to doprowadzić do utraty statusu PESEL UKR. W związku z opuszczeniem terytorium Polski na okres do 30 dni, obywatel Ukrainy po powrocie do Polski musi poinformować polską Straż Graniczną o wcześniej aktywnym statusie PESEL UKR i okazać dokument elektroniczny diia.pl.

Diia.pl

Elektroniczny dokument Diia.pl pozwala na potwierdzenie najważniejszych danych, wśród nich są: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. Więcej informacji o dokumencie Diia.pl udostępniliśmy w artykule Wprost Ukraine.

Aplikacja Diia.pl jest dostępna dla osób, które:

  • przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r.
  • otrzymały numer PESEL o statusie UKR
  • założyły profil zaufany

Maksymalny czas wyjazdu to 30 dni

W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy opuści teren Polski na okres dłuższy niż 30 dni, taka osoba traci status PESEL UKR i prawa do świadczeń. Ten status może być ponownie przyznany podczas ponownego przekraczania ukraińsko-polskiej granicy.

Powyższy artykuł, którego autorami są PAP Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom