Legalizacja pobytu Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed wojną
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Legalizacja pobytu Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed wojną

Dodano: 
Dokumenty Ukraina
Dokumenty Ukraina Źródło: shutterstock.com / Ksana Durand
W Polsce obowiązują przepisy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Urząd ds. Cudzoziemców wydał komunikat w tej sprawie, a na pytania „Wprost Ukraina” odpowiedział Andrij Volos, specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wywołaną przez epidemię koronawirusa, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Te przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 16 maja 2022 roku zniesiono w Polsce stan epidemii i ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego, który będzie obowiązywał aż do odwołania.

Pod koniec marca 2022 roku prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który wywołała Rosja. „Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa m.in. szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy (oraz ich małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski” – informuje Urząd ds. Cudzoziemców.

Informacje dla Ukraińców, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 roku

Urząd ds. Cudzoziemców podaje także m.in., jakie przepisy dotyczą obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 roku. Poniżej przytaczamy oficjalny komunikat:

  • Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.
  • Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie uprawnia do uzyskania nowej karty pobytu.
  • Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski (o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
  • Jeżeli termin dobrowolnego powrotu (o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) określony w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
  • Jeżeli ostatni dzień okresu ważności – kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” – wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
  • Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski; na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen; na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru; w ramach ruchu bezwizowego – przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania. Odpowiada ekspert

Anastazja Oleksijenko: Czy Ukraińcy, którzy są w Polsce i mają przedłużoną ważność dokumentów, po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego będą mogli przebywać w Polsce na mocy ustawy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie?

Andrij Volos, specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców: Tak. W chwili obecnej Ukraińcy, którzy przed wojną przebywali na terytorium Polski, są tu legalnie z powodu zagrożenia epidemicznego. Po wyeliminowaniu zagrożenia mogą oni pozostać na mocy specjalnej ustawy ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie.

Na jak długo dokumenty są przedłużane?

Wizy, karty czasowego i stałego pobytu są przedłużane do czasu usunięcia zagrożenia epidemicznego i na kolejne 30 dni. Jeżeli obywatele Ukrainy nadal przebywają w Polsce na mocy prawa związanego z pandemią, ich dokumenty w przypadku likwidacji zagrożenia epidemicznego będą automatycznie przedłużone, zgodnie ze specjalną ustawą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, do 31 grudnia 2022 roku.

A co z ruchem bezwizowym?

Ruch bezwizowy umożliwia legalny pobyt do czasu usunięcia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie do 18 miesięcy, zaczynając od 24 lutego 2022 roku, również w związku ze specjalną ustawą dla obywateli Ukrainy.

Czy osoby, które były w Polsce przed 24 lutego, mogą ubiegać się o kartę pobytu? (zezwolenie na pobyt czasowy – red.)

Osoby, które przybyły do Polski przed 24 lutego, mają prawo ubiegać się o kartę czasowego pobytu w Polsce. Ale zgodnie ze wszystkimi prawami, które istniały przed wojną na pełną skalę na Ukrainie, to znaczy muszą mieć podstawy do uzyskania takiego zezwolenia, takie jak praca lub nauka.

Dyrektor Departamentu Rekrutacji Gremi Personal opowiedziała „Wprost Ukraina” o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na podstawie przedłużonych dokumentów z powodu zagrożenia epidemicznego albo konfliktu zbrojnego.

Obywatele Ukrainy, którzy byli w Polsce przed 24 lutego, mogą zostać zatrudnieni na mocy takich dokumentów. Najważniejszą rzeczą w zatrudnieniu obywatela Ukrainy, który przebywał tu przed wojną, jest liczba dni pozwalających podjąć pracę, tzw wolnych, w oświadczeniu/zezwoleniu do pracy. Zalecamy prosić o taką informację podczas poszukiwania pracy u swojego pracodawcy. Każda sytuacja jest indywidualna.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom