Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy – jak wyglądają procedury?

Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy – jak wyglądają procedury?

Dodano: 
Dokumenty
Dokumenty Źródło: Unsplash / Tetiana SHYSHKINA
Polski numer PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy daje możliwość korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej oferowanej przez polski rząd. Osoby posiadające polski PESEL będą mogły legalnie pracować i ubiegać się o bezpłatną edukację. Wyjaśniamy, jak zdobyć numer PESEL.

Z przyspieszonej usługi nadania numeru PESEL mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego ze względu na konflikt wojenny na terytorium Ukrainy.

Uzyskanie numeru PESEL jest szczególnie ważne dla Ukraińców, którzy przybyli do Polski bez rejestracji w polskiej Straży Granicznej, czyli bez paszportu lub ze świadectwem urodzenia dziecka albo dowodem. Otrzymanie numeru pozwoli oficjalnie zarejestrować pobyt Ukraińców w Polsce po 24 lutego. Polski rząd daje 60 dni po przekroczeniu granicy na złożenia wniosku.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Tutaj można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy urząd:
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

W celu uzyskania numeru PESEL, Ukrainiec musi wypełnić wniosek. Można zrobić to samodzielnie w domu lub w gminie z pomocą pracownika.

Jakie dokumenty trzeba mieć, żeby uzyskać numer PESEL?

Aby uzyskać numer PESEL, potrzebny jest dokument, który potwierdzi dane podawane we wniosku, w tym tożsamość Ukraińca. Może to być paszport, dowód z Ukrainy, akt urodzenia dziecka, karta Polaka, prawo jazdy. Akceptowane są również nieważne dokumenty, które dowodzą tożsamość składającego wniosek. Jeżeli nie posiada powyższych dokumentów – numer PESEL jest nadawany na podstawie wniosku.

Konieczne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Zdjęcia również można zrobić w punkcie nadania numeru PESEL bezpłatnie.

Dane Ukraińców, które są potrzebne do wypełnienia wniosku

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełnia się wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podawane dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców. Nie dotyczy to: dzieci poniżej 12 lat; osoby, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców; osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom