Jak złożyć wniosek o przyjęcie na polską uczelnię? Porady i wskazówki

Jak złożyć wniosek o przyjęcie na polską uczelnię? Porady i wskazówki

Dodano: 
Student z dyplomem
Student z dyplomem Źródło: Shutterstock / Nirat.pix
Jak zdobyć wyższe wykształcenie na polskich uczelniach? Poniżej opisujemy różne programy dostępne dla cudzoziemców w Polsce.

Studia w Polsce to korzystna opcja ze względu na stosunek ceny do jakości europejskiej edukacji, dlatego tak wielu obcokrajowców decyduje się na studiowanie tutaj. Istnieje możliwość studiowania w języku polskim lub angielskim.

Uczelnie prywatne i państwowe

W Polsce istnieją dwa rodzaje uczelni: państwowe i prywatne. Na uczelniach państwowych można ubiegać się o stypendia i miejsca finansowane przez państwo, natomiast na uczelniach prywatnych trzeba płacić czesne i nie ma stypendiów. Podanie na uczelnię można złożyć samodzielnie lub z pomocą firm specjalizujących się w przygotowywaniu dokumentów.

Główne zalety studiowania w Polsce:

 • nie ma ograniczeń wiekowych dla wnioskodawców;
 • brak egzaminów na większości kierunków studiów, z wyjątkiem medycznych i twórczych, a także konkursu Karta Polaka;
 • wyniki egzaminów z zagranicy nie są brane pod uwagę, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia magisterskie brana jest pod uwagę jedynie średnia ocen ze świadectwa lub dyplomu;
 • dostępność programów anglojęzycznych;
 • średnie czesne w porównaniu z uczelniami w innych krajach europejskich.

Szczegółowa instrukcja dotycząca przyjęcia

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek do instytucji edukacyjnej samodzielnie, bez korzystania z firm pośredniczących, musisz:

 • zapoznać się z listą uczelni na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i wybrać właściwą;
 • przygotować pakiet dokumentów, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej każdej instytucji;
 • opłacić studia;
 • uzyskać zezwolenie na studia (Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia);
 • ubiegać się o wizę studencką na legalny pobyt w Polsce (wiza kategorii D wydawana na 6 lub 12 miesięcy).

Co wchodzi w skład pakietu wstępnego?

Przystępując do zbierania dokumentów, należy sprawdzić dokładną listę na wybranej uczelni, ale na pewno będą potrzebne:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z uczelni wyższej według wzoru zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej uczelni;
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu specjalisty, licencjata lub inżyniera;
 • wypełniony kwestionariusz z uczelni wyższej;
 • zdjęcie przepisanego formularza;
 • paszport zagraniczny i jego kserokopia lub akt urodzenia i zgody na naukę od rodziców lub opiekunów w przypadku kandydatów niepełnoletnich, potwierdzone notarialnie;
 • świadectwo badania lekarskiego wraz z tłumaczeniem;
 • polisa ubezpieczeniowa;
 • potwierdzenie wpłaty za studia i opłaty rejestracyjnej;
 • certyfikat znajomości języka lub rozmowa z przedstawicielami instytucji edukacyjnej w celu oceny poziomu znajomości języka;
 • kserokopia wizy, karty pobytu lub karty Polaka.

Terminy składania dokumentów są ustalane przez każdą uczelnię osobno, dlatego należy skontaktować się z biurem rekrutacyjnym w celu uzyskania dokładnych dat. Większość kandydatów rozpoczyna proces rekrutacji od lipca do września.

Jak dostać się na polską uczelnię z Kartą Polaka?

W przeciwieństwie do uczelni w innych krajach europejskich, w Polsce można studiować za darmo lub korzystać z przywilejów, jeśli posiada się Kartę Polaka. Aby złożyć wniosek za pomocą tego dokumentu, należy:

 • doczekać się ogłoszenia o rozpoczęciu zapisów na stronie internetowej Konsulatu RP w Ukrainie (z reguły zapisy rozpoczynają się pod koniec lutego lub na początku marca, a kończą 20 kwietnia);
 • wypełnienić formularz zgłoszeniowy, ewentualnie online lub poprzez jego wydrukowanie, a następnie osobiste złożenie wniosku (ważne jest, aby kandydat ukończył szkołę nie więcej niż 3 lata temu i aby 1 października bieżącego roku miał ukończone 17 lat);
 • zebrać dokumenty, w tym kartę Polaka, a także zgodę rodziców na naukę dla niepełnoletnich kandydatów i świadectwo ze szkoły;
 • przejść rozmowę w języku polskim z konsulem w celu złożenia dokumentów – obecny jest tylko wnioskodawca;
 • zdać egzaminy w połowie maja: egzamin z języka polskiego i dwa przedmioty w zależności od wybranego kierunku (wszystkie pytania są znane wcześniej, więc można się przygotować. Przerwa między egzaminami wynosi 5 minut);
 • odebrać wyniki egzaminu (znane w ciągu 1-2 dni roboczych, wynik egzaminu jest ustalany corocznie);
 • złożyć dokumenty do uczelni wyższej.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom