Uzyskaj kredyt studencki na studia w Polsce. Jakie są warunki dla Ukraińców?

Uzyskaj kredyt studencki na studia w Polsce. Jakie są warunki dla Ukraińców?

Dodano: 
Konsultacja klienta w banku
Konsultacja klienta w banku Źródło:Shutterstock / Chaay_Tee
Studia na polskich uczelniach z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, ale wciąż są osoby, dla których proces przyjęcia na studia jest trudny lub niemożliwy. Większość osób rezygnuje z rozpoczęcia wymarzonej edukacji ze względu na obciążenia finansowe i brak środków na opłacenie studiów. Jak sprawić, by to przestało być problemem? Opowiadamy o korzyściach i warunkach uzyskania kredytu studenckiego.

Kredyt studencki w Polsce to finansowy kredyt państwowy przyznawany studentom studiów licencjackich i magisterskich na cały okres studiów, jeśli dochód rodziny jest poniżej określonego poziomu.

Kredyty studenckie nie podlegają wymogom dotyczącym naliczania odsetek, spłaty, jak w przypadku kredytów konwencjonalnych. Kredyt studencki jest wydawany tylko z minimalnym oprocentowaniem, którego spłatę przejmuje polski rząd. Student może spłacać taki kredyt nawet dwa lata po ukończeniu studiów i to na preferencyjnych warunkach.

Program Kredyt Studencki działa od 1998 roku. W okresie od 1998 do 2021 roku banki udzieliły kredytów studenckich prawie 408 tysiącom studentów studiów licencjackich i podyplomowych. Podczas kampanii kredytowej w 2021 roku do banków wpłynęło 1 991 wniosków kredytowych.

Na jak długo i w jakiej wysokości mogę otrzymać pożyczkę?

O środki można ubiegać się przez cały rok. Pozytywna odpowiedź na nie nie zależy od dostępności innych świadczeń finansowych, np. stypendiów. Pożyczka wydawana jest według jednorazowej procedury. Student/doktorant otrzymuje środki finansowe przez cały okres trwania studiów. Kwotę pożyczki można zmienić, ale tylko w zakresie 400-1000 zł. Kredyty studenckie udzielane są na okres maksymalnie siedmiu lat.

Ta kwota za studiowanie na zasadach komercyjnych oczywiście może nie wystarczyć na opłacenie czesnego, ale może służyć jako dodatkowa pomoc.

Czy obcokrajowcy mogą otrzymać kredyt studencki?

Nie wszyscy obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt studencki. Aby Ukrainiec mógł otrzymać kredyt na studia w Polsce, musi być spełniony jeden z wymogów:

 • Posiadać kartę stałego pobytu lub być długoterminowym rezydentem UE
 • Posiadać kartę czasowego pobytu wydaną na podstawie łączenia rodzin lub innych okoliczności
 • Posiadać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • Posiadać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1
 • Posiadać kartę polską lub decyzję o uznaniu polskiego pochodzenia
 • Być małżonkami lub zstępnymi obywateli polskich
 • Posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, długoterminową i krótkoterminową mobilność w celu prowadzenia działalności naukowej lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dodatkowe wymagania dotyczące uzyskania kredytu

Pomoc finansową otrzymują studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, jak również doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dodatkowo w ciągu ostatniego roku podatkowego dochód rodziny kredytobiorcy nie powinien przekraczać trzech tysięcy złotych na osobę.

Jak cudzoziemiec może udowodnić dochody?

Jeśli taki student przebywa w Polsce z rodziną lub jej częścią, wystarczy podać informację o składzie rodziny i łącznym dochodzie. Nie ma problemów w przypadku pełnoletnich studentów, którzy mieszkają na terenie RP bez rodziny lub są w związku małżeńskim i mieszkają razem w Polsce, w tym przypadku należy przedstawić informację o swoich dochodach.

Jeśli student jest sam w Polsce, a cała jego rodzina przebywa za granicą, lepiej wziąć zaświadczenia o dochodach rodziców, które otrzymują w kraju, aby potwierdzić dochód na członka rodziny. Wykonaj tłumaczenie przysięgłe takich informacji, a także ich uwierzytelnione kopie. Banki z łatwością przeliczają te waluty narodowe na PLN, a dla większości mieszkańców krajów WNP dochód na członka rodziny jest poniżej określonego minimum

Uzyskanie pożyczki: krok po kroku

Aby otrzymać pożyczkę należy:

 • Zebrać wszystkie niezbędne dokumenty: zaświadczenie z uniwersytetu potwierdzające fakt studiowania, powyższe dokumenty o dochodach rodziny, poręczenie i inne, które mogą być istotne
 • Złożyć wniosek w jednym z banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie kredytów studenckich
 • Wypełnić wniosek o kredyt studencki
 • Zaczekać na decyzję banku
 • Podpisać umowę

Które banki udzielają kredytów finansowych dla studentów?

O pieniądze można ubiegać się w bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Jak spłacić kredyt studencki?

Największymi zaletami takiej pożyczki jest niskie oprocentowanie, a także możliwość rozpoczęcia spłaty zadłużenia już po dwóch latach od ukończenia studiów.

Co więcej, miesięczna rata powinna być o połowę niższa niż wpłaty dla studenta w ramach kredytu w trakcie studiów. Czyli jeśli otrzymywałeś 400 zł miesięcznie, to możesz zapłacić 200 zł, otrzymałeś 1000, wpłać 500 itd. Kredytobiorca ma jednak prawo do wcześniejszej spłaty, po którą trzeba zgłosić się do banku z odpowiednim wnioskiem. Całkowity okres spłaty zostanie obliczony zgodnie z miesięczną ratą.

Istnieje możliwość, gdy część kredytu spłaca sam bank, ale do tego trzeba osiągnąć znaczne postępy w nauce.

Bank Gospodarstwa Krajowego umarza kredyt studencki na następujących warunkach:

 • 50%, jeśli uczeń znajdzie się w pierwszym 1% najlepszych absolwentów
 • 35%, jeśli w przedziale 1,01-5% najlepszych absolwentów
 • 20% jeśli wśród 5-10% najlepszych.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom