Rekompensata pieniężna za nostryfikację lub potwierdzenie dyplomu. Jak skorzystać?

Rekompensata pieniężna za nostryfikację lub potwierdzenie dyplomu. Jak skorzystać?

Dodano: 
nostryfikacja
nostryfikacja Źródło:Shutterstock
Ukraińcy legalnie przebywający w Polsce mogą otrzymać rekompensatę pieniężną za potwierdzenie ukraińskiego dyplomu lub nostryfikację.

Na oficjalnej stronie praca.gov.pl dowiadujemy się, że „starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie”. Oznacza to, że Ukraińcy, którzy spełniają poniższe kryteria, mogą ubiegać się o rekompensatę za usługi związane z potwierdzeniem albo nostryfikacją dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego na Ukrainie.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zarejestrowane w powiatowej służbie pracy:

 • osoba poszukująca pracy,
 • osoba bezrobotna.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać pomoc, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w miejscu zamieszkania. Wniosek można złożyć elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu weryfikowanego profilem zaufanym ePUAP lub w formie papierowej. Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby;
 • nazwę i adres uczelni prowadzącej postępowanie;
 • wysokość opłaty;
 • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem;
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu starosta zawiera z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, umowę o sfinansowanie opłaty, która określa w szczególności:

 • nazwę, adres oraz numer konta uczelni prowadzącej postępowanie;
 • wysokość opłaty;
 • sposób dokonania opłaty przez powiatowy urząd pracy na rachunek bankowy uczelni prowadzącej postępowanie;
 • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wyniku postępowania i dostarczenia do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia.

„Przede wszystkim uznania/potwierdzenia dyplomu w Polsce potrzebują obywatele Ukrainy, którzy zdobyli zawody robotnik budowlany, lekarz, nauczyciel” – zaznacza yavp.pl.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: praca.gov.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom